LEKKI TORNISTER

W tym roku szkolnym ponownie włączamy się do akcji  "Lekki Tor­ni­ster", która jest ogól­no­pol­ską kam­pa­nią infor­ma­cyjno-edu­ka­cyjną skie­ro­waną do uczniów klas 0–III szkół pod­sta­wo­wych. Promuje dzia­ła­nia proz­dro­wotne zmie­rza­jące w kie­runku pro­fi­lak­tyki wad postawy wśród naj­młod­szych. W szcze­gól­no­ści zwra­ca uwagę na pro­blem prze­cią­żo­nych ple­ca­ków szkol­nych i nie­ko­rzystny wpływ ich nosze­nia na dzie­cięce krę­go­słupy. Dla uczniow przeprowadzimy szereg ciekawych zajęć, ale zwracamy się rownież do  do rodziców, aby pamietali o kilku ważnych zasadach

  • Podczas zakupu tornistra należy zwróć uwagę na rodzaj materiału, z którego został wykonany, a także czy posiada on specjalnie wyprofilowany tył. Pamiętaj, by waga pustego tornistra nie przekraczała 1 kg.
  • Zrezygnuj z plecaka na kółkach. Mimo że jego zakup może wydawać się dobrym pomysłem, dziecku trudno będzie nosić tornister na schodach i podczas złej pogody. Poza tym ciągnięcie plecaka jedną ręką zwiększy ryzyko powstania wad postawy. Nie kupuj także tornistra z metalowym stelażem. Twoje dziecko, oprócz książek, będzie musiało dźwigać dodatkowy ciężar!
  • Na bieżąco kontroluj, czy ciężar tornistra Twojego dziecka nie przekracza 10% jego masy ciała.
  • W celu zmniejszenia wagi przedmiotów znajdujących się w plecaku kupuj zeszyty w miękkiej okładce o grubości nie większej niż 32 kartki. Kanapki zapakuj w specjalne woreczki śniadaniowe bądź lekkie pudełko, a picie - w plastikową butelkę albo specjalny bidon (zaleca się unikanie ciężkich, metalowych bidonów).
  • Codziennie wieczorem sprawdź zawartość plecaka swojego dziecka. Wyciągnij niezjedzone kanapki i słodycze, butelki z napojami, kartoniki mleka oraz zbędne podręczniki i zeszyty.
  • Dopilnuj, by dziecko miało w tornistrze tylko te podręczniki i zeszyty, które będą mu potrzebne danego dnia.
  • Pomóż dziecku prawidłowo zapakować plecak.
  • Zwróć dziecku uwagę, by nosiło plecak na obu ramionach.
  • Dopilnuj, by rzeczy dodatkowe – akcesoria plastyczne, czyste zeszyty, przybory szkolne , dodatkowe piórniki, strój na lekcję w-f, zabawki i inne – dziecko zostawiło w szkolnej szafce lub miejscu do tego wyznaczonym.

Codziennie dbaj o utrzymanie prawidłowej postawy ciała dziecka. Pamiętaj, że nawyki wypracowane w najmłodszych latach procentują przez całe życie.

Inne ważne informacje można pozyskać Źródło: www.lekkitornister.org