50 lat  m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Gminne dotacje na wymianę pieca i usunięcie azbestu

Po raz kolejny mieszkańcy Gminy Psary będą mogli skorzystać z dofinansowania na zadania służące ochronie środowiska oraz ograniczaniu niskiej emisji. Tym razem będzie można uzyskać środki w formie dotacji celowych z budżetu Gminy Psary na wymianę źródeł ciepła oraz usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie naszej gminy.

Wsparcie dla mieszkańców

Na podstawieUchwały Nr XXXIV/349/2021 Rady Gminy Psary z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym oraz trybu postępowania o udzielanie dotacji i sposobu jej rozliczania mieszkańcy naszej gminy mogą otrzymać dotację celową na zakup i montaż nowego ekologicznego źródła ciepła oraz usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Dotacje celowe są udzielane w celu poprawy jakości powietrza poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza podczas spalania paliw, wyeliminowanie możliwości spalania odpadów w paleniskach domowych oraz poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych.

Kto i na co może otrzymać dotację?

Jeśli planujesz w najbliższym czasie wymianę pieca na nowy ekologiczny lub na mocy „uchwały antysmogowej” dla woj. śląskiego jesteś zobligowany do jego wymiany, możesz złożyć wniosek w urzędzie i otrzymać dofinansowanie inwestycji z budżetu Gminy Psary. W przypadku posiadania wyrobów zawierających azbest, które są składowane na Twojej posesji lub wymagają demontażu, również można otrzymać dotację na ich unieszkodliwienie poprzez złożenie odpowiedniego wniosku. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości, na której zamierzają zrealizować zadanie, będące mieszkańcami gminy zameldowanymi na jej terenie na stałe lub wykazały fakt zamieszkiwania na jej terenie w rocznym zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) złożonym w Urzędzie Skarbowym za ostatni rok podatkowy lub w formularzu ZAP-3 aktualizującym miejsce zamieszkania.

Jak uzyskać dofinansowanie na wymianę źródła ciepła?

1. Zapoznaj się z regulaminem programów! Wypełnij druk wniosku o udzielenie dotacji celowej, który już  w Urzędzie Gminy Psary oraz na naszej stronie internetowej www.psary.pl w prawej kolumnie w zakładce "Gminne Dotacje"
2. Złóż w urzędzie kompletny wniosek wraz z załącznikami i oświadczeniami.
3. Na podstawie regulaminu, w przypadku wymiany źródeł ciepła kwotę dotacji ustala się w wysokości stanowiącej 30% kosztów zakupu i montażu nowego źródła ciepła, lecz nie więcej niż 4500,00 zł.
4. Po pozytywnej weryfikacji wniosku o dotację oraz po przeprowadzeniu przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy w Psarach oględzin w miejscu realizacji zadania przyznana zostanie dotacja i zawierana będzie umowa. Po jej podpisaniu możesz przystąpić do realizacji inwestycji.
5. Inwestycję przeprowadzasz we własnym zakresie wynajmując firmę, którą sam wybierzesz.
6. Po zakończeniu realizacji zadania dokonujesz rozliczenia dotacji poprzez złożenie wniosku o wypłatę dotacji, nie później niż do 15 października danego roku. Niezłożenie w terminie wniosku o wypłatę dotacji skutkuje rozwiązaniem umowy wraz z odmową wypłaty dotacji.
7. Do wniosku o wypłatę dotacji należy załączyć odpowiednie dokumenty (rachunek, faktura, certyfikat, karta produktu, dokument potwierdzający fizyczną likwidację starego źródła ciepła itp.)
8. Przekazanie dotacji nastąpi po zatwierdzeniu przedstawionych dokumentów oraz po pozytywnym wyniku kontroli zrealizowanego zadania objętego dofinansowaniem.
9. Przyznane środki zostaną wypłacone do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku o wypłatę dotacji, nie później niż do dnia 31 grudnia danego roku, na wskazany przez Ciebie rachunek bankowy.

Jak uzyskać dofinansowanie na usunięcie azbestu?

1. Zapoznaj się z regulaminem programów! Wypełnij druk wniosku o udzielenie dotacji celowej, który jest dostępny w Urzędzie Gminy Psary oraz na naszej stronie internetowej www.psary.pl w prawej kolumnie w zakładce "Gminne Dotacje"
2. Złóż w urzędzie kompletny wniosek wraz z załącznikami i oświadczeniami.
3. Na podstawie regulaminu, w przypadku usuwania azbestu, kwotę dotacji ustala się w wysokości 1000,00 zł do każdej zutylizowanej tony odpadów, ale nie więcej niż 6000,00 zł dla jednego Wnioskodawcy.
4. Po pozytywnej weryfikacji wniosku o dotację oraz po przeprowadzeniu przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy w Psarach oględzin w miejscu realizacji zadania przyznana zostanie dotacja i zawierana będzie umowa. Po jej podpisaniu możesz przystąpić do realizacji inwestycji.
5. Inwestycję przeprowadzasz we własnym zakresie wynajmując firmę, którą sam wybierzesz.
6. Po zakończeniu realizacji zadania dokonujesz rozliczenia dotacji poprzez złożenie wniosku o wypłatę dotacji, nie później niż do 15 października danego roku. Niezłożenie w terminie wniosku o wypłatę dotacji skutkuje rozwiązaniem umowy wraz z odmową wypłaty dotacji.
7. Do wniosku o wypłatę dotacji należy załączyć odpowiednie dokumenty (rachunek lub faktura VAT, karta przekazu odpadu).
8. Przekazanie dotacji nastąpi po zatwierdzeniu przedstawionych dokumentów oraz po pozytywnym wyniku kontroli zrealizowanego zadania objętego dofinansowaniem.
9. Przyznane środki zostaną wypłacone do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku o wypłatę dotacji, nie później niż do dnia 31 grudnia danego roku, na wskazany przez Wnioskodawcę rachunek bankowy.

UWAGA!
Wniosek o dotację należy złożyć przed rozpoczęciem zadania! Dotacja nie przysługuje na zadania już zrealizowane! Nie przyznaje się dotacji na zaopatrzenie nowo powstających obiektów w ekologiczne urządzenia grzewcze!

 

DOFINANSOWANIE NA WYMIANĘ ŹRÓDŁA CIEPŁA

WNIOSEK o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy osobom fizycznym na zadania służące ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Psary

Umowa o udzielenie dotacji celowej na zadanie modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Psary

WNIOSEK o wypłatę dotacji celowej z budżetu Gminy osobom fizycznym na zadania służące ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Psary

Regulamin

 

DOFINANSOWANIE NA USUNIĘCIE I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Regulamin udzielania dotacji w zakresie usuwania i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Psary

Wniosek o udzielenia dotacji w zakresie usuwania i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Psary

Umowa o udzielenie dotacji w zakresie usuwania i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Psary

Wniosek o wypłatę dotacji w zakresie usuwania i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Psary

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Instrukcja wypełniania tabeli w części D formularza

Zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbeststanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Instrukcja wypełnienia informacji o wyrobach zawierających azbest