Eko-dotacje

PROGRAM PIERWSZY

Termoizolacja budynków indywidualnych – projekt realizowany w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary”, współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz środków budżetu gminy. Celem projektu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych w budynkach jednorodzinnych. Wysokość dofinansowania wyniesie do 80%, ale nie więcej niż 40 000 zł. Program realizowany będzie poprzez:

a) docieplenie ścian – dofinansowanie maksymalne 16 000 zł,

b) docieplenie stropów lub dachów – dotacja max. 9 600 zł,

c) wymianę okien – dotacja max. 14 400 zł.

Uzyskanie dotacji do termomodernizacji budynku możliwe jest w przypadku, gdy Inwestor:

• posiada w budynku wyłącznie ekologiczne źródło ciepła (kocioł gazowy, kocioł na biomasę lub inne odnawialne źródło energii)

• lub zobowiąże się do fizycznej likwidacji posiadanego kotła na paliwo węglowe (co zostanie potwierdzone stosownym dokumentem np. protokołem likwidacji, kartą przekazania odpadu) i zobliguje się do instalacji kotła gazowego lub na biomasę w ramach drugiego projektu, o którym mowa poniżej lub instalację przeprowadzi samodzielnie na własny koszt w ciągu 1 roku od daty zakończenia termomodernizacji.

Nabór do programu pierwszego będzie ciągły, a o zakwalifikowaniu do niego decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Dokumenty do pobrania:


PROGRAM DRUGI

Wymiana indywidualnych źródeł ciepła (wymiana kotła węglowego na nowy na gaz lub biomasę) oraz budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w modernizowanych pod względem energetycznym budynkach – realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2014-2020. Celem tego projektu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych oraz montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych.

Program realizowany będzie poprzez wymianę starych pieców węglowych na nowe kotły na gaz lub biomasę oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami.

Dodatkowo przy wymianie pieca możliwa jest instalacja: kolektorów słonecznych, pompy ciepła, ogniw fotowoltaicznych.

Wysokość dofinansowania wyniesie:

a) 85%, ale nie więcej niż: 12 750 zł w przypadku wymiany starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła gazowe lub biomasę, 12 750 zł w przypadku instalacji kolektorów słonecznych oraz kolejnych 12 750 zł w przypadku instalacji pomp ciepła,

b) 80% (chyba że Regulamin konkursu w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 do Działania 4.3 publikowany przez Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego będzie stanowił inaczej), ale nie więcej niż 17 000 zł w przypadku instalacji ogniw fotowoltaicznych.

Podstawowym działaniem w tym projekcie będzie wymiana kotła c.o., natomiast jeśli ktoś jest zainteresowany instalacjami odnawialnych źródeł energii, może przy okazji wymiany kotła zainstalować w swoim domu kolektory słoneczne lub ogniwa fotowoltaiczne. Program skierowany jest do osób, które już teraz mają ocieplony dom lub równocześnie będą przeprowadzać inwestycję polegającą na ociepleniu domu i wymianie pieca węglowego na gazowy lub biomasę.

Nabór do programu drugiego będzie trwał do 31 stycznia 2016 r., a o zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Dokumenty do pobrania:

 

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Psary,

Zachęcam Was do skorzystania z obu programów dofinansowań do inwestycji proekologicznych. Jestem przekonany, że oprócz poprawy jakości środowiska naturalnego, pozwolą one zmniejszyć koszty związane z zakupem paliwa grzewczego lub energii elektrycznej w każdym zmodernizowanym domu. Co ważne, oba programy będą realizowane w trybie ciągłym, a to znaczy, że nawet po wyczerpaniu limitu środków w pierwszym naborze, w kolejnych latach będziemy uruchamiać nowe.

Realizacja powyższych projektów stała się możliwa dzięki znaczącej poprawie stanu gminnych finansów w ostatnich latach oraz pozyskaniu unijnej i krajowej dotacji na ten cel. Już w 2016 roku przewidujemy zabezpieczyć w budżecie gminy ponad 1 mln zł na dotacje dla mieszkańców. Duża nadwyżka operacyjna, czyli różnica pomiędzy bieżącymi dochodami i bieżącymi wydatkami, to również gwarancja tzw. wkładu własnego gminy, który jest konieczny do starania się o kolejne fundusze na projekty dofinansowywane z budżetu Unii Europejskiej oraz Skarbu Państwa. Korzystając z tej dobrej sytuacji, w nadchodzącym roku planujemy rozpocząć dodatkowe projekty związane z usuwaniem azbestu oraz montażem różnych technologii odnawialnych źródeł energii.

Serdecznie zachęcam do skorzystania z dotacji na inwestycje proekologiczne!

Wójt Gminy Psary, Tomasz Sadłoń