Opis systemu gospodarowania odpadami

System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Psary regulują następujące Uchwały Rady Gminy Psary:

UCHWAŁA NR LI/529/2023 RADY GMINY PSARY z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/191/2020 Rady Gminy Psary z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

UCHWAŁA NR LII/536/2023 RADY GMINY PSARY z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/188/2020 Rady Gminy Psary z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty

UCHWAŁA NR LII/537/2023 RADY GMINY PSARY z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/189/2020 Rady Gminy Psary z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Obwieszczenie Rady Gminy Psary z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XIX/186/2020 Rady Gminy Psary z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Psary

Uchwała Nr XIX/187/2020 Rady Gminy Psary z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 Uchwała nr XXXIII/330/2021 Rady Gminy Psary z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/187/2020 Rady Gminy Psary z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XIX/190/2020 Rady Gminy Psary z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/183/2020 Rady Gminy Psary z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała nr XIX/191/2020 Rady Gminy Psary z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Psary Nr 0050.69.2021 z dnia 20 września 2021 r. dotyczący druku zgłoszenia na usługę dodatkową

Szczegóły dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Psary dostępne są w zamieszczonym poniżej informatorze.

INFORMATOR dotyczący systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

ABC segregacji odpadów