m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Rozpoczęły się prace w parku przy ulicy Reymonta w Psarach

W maju ruszyły prace, dzięki którym park przy ulicy Reymonta w Psarach zmieni się w Leśny Park Przygód. To wyjątkowe miejsce dla całych rodzin, w którym będzie można spędzać czas na świeżym powietrzu oraz zdobywać wiedzę o otaczającej nas przyrodzie.

Już jesienią mieszkańcy naszej gminy będą mogli cieszyć się no­wym, atrakcyjnym miejscem do re­kreacji. Wykonawca zamontował już ogrodzenie parku i rozpoczął bu­dowę alejek z kruszyw naturalnych. W nadchodzących dniach zostaną przeprowadzone prace związane z wycinką drzew. Decyzja ta, została podjęta na podstawie inwentaryza­cji dendrologicznej, która wykazała, że część z nich jest sucha i stanowi poważne zagrożenie dla bezpie­czeństwa użytkowników parku. Jed­nocześnie zapewniamy, że wycięte drzewa zastąpią nowe, zdrowe, które będą mogły cieszyć nasze oczy przez wiele kolejnych lat.

W Leśnym Parku Przygód pojawi się wiele interesujących elementów. Wśród nich znajdzie się ścieżka dy­daktyczna z leśną skocznią, dendro­fonem i grą terenową oraz ścieżka edukacyjna z dziewięcioma drewnia­nymi tablicami i rzeźbami przedsta­wiającymi mieszkańców lasu. Będzie to idealne miejsce do nauki i zabawy dla całych rodzin. Mieszkańcy będą mogli odpocząć przy zadaszonych ławostołach. W parku pojawią się do­datkowo budki lęgowe dla ptaków, nietoperzy i wiewiórek oraz hotel dla owadów. Przy alejkach nie zabraknie ławek i koszy na śmieci.

Realizacja tego projektu pochłonie 690 000 zł, z czego 250 000 stanowi dofinansowanie w ramach konkursu „Zielona Przestrzeń” Wojewódzkie­go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Prace wykonuje firma PO BETONIE Sebastian Wiśniowski z Sosnowca, a zgodnie z umową potrwają one do 26 sierpnia tego roku. Gmina planuje także zgłosić zadanie do dofinanso­wania unijnego.

Park wzbogacą również drewnia­ne rzeźby przedstawiające rodziny lisów, wilków i jeleni, które odzwier­ciedlą naturalny wygląd i kolorystykę zwierząt. Ich wykonawcą jest Ryszard Wysocki firma „ART-FORMA” z Kalet, a koszt wynosi 25 000 zł.