m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Wójt otrzymał jednogłośne absolutorium i wotum zaufania

19 czerwca odbyła się szczególna Sesja Rady Gminy Psary, na której wójt Tomasz Sadłoń przedstawił raport o stanie gminy za rok 2023. Po przeprowadzonej debacie i przyjęciu sprawozdania finansowego, radni jednogłośnie podjęli uchwały o udzielenie wójtowi wotum zaufania i absolutorium.

Podczas czerwcowej sesji wójt, już po raz szósty, przedstawił raport o stanie gminy. To kolejna odsłona dokumentu, który zawiera bardzo obszerny zbiór różnego rodzaju danych dotyczących funkcjonowania naszej gminy na przestrzeni 2023 roku. Znajduje się w nim wiele przykładów zrealizowanych inwestycji, zorganizowanych wydarzeń czy podejmowa­nych działań. Po przeprowadzonej nad raportem debacie radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia wójtowi wotum zaufania. Następnie po przyjęciu sprawozdania finansowego za poprzedni rok i zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej na temat realizacji budżetu gminy za 2023 rok, radni jednogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu wójtowi absolutorium.

Podczas spotkania wójt podkreślił, że minione 12 miesięcy były niezwykle udane – dzięki wspólnej i zgodnej pracy zrealizowano wiele inwestycji i poszerzono ofertę usług publicznych. To sukces całego zespołu. Specjalne podziękowania trafiły do pracowników Urzędu Gminy, Zakładu Gospodarki Komunalnej, placówek oświatowych, Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz sołtysów. Wójt podziękował również radnym za owocną współpracę, merytoryczne dyskusje i rozsądne decyzje, które napędzają rozwój naszej gminy.

Sesja była także okazją do oficjalnego pożegnania zastępcy wójta Marty Szymiec, która zdecydowała się objąć stanowisko zastępcy burmistrza w Siewierzu. Wójt Tomasz Sadłoń i przewodniczący rady Jacenty Kubica złożyli jej serdeczne podziękowania za wieloletnią pracę i zaangażowanie na rzecz rozwoju Psar. Podczas sesji przywitali również nowych sołtysów, życząc im powodzenia i satysfakcji z pełnienia tej ważnej roli w społeczności lokalnej.

Udany 2023 rok

Mimo znaczącego ubytku dochodów bieżących z podatku dochodowego, dotykającego wszystkie samorządy, w 2023 roku udało nam się utrzymać wysoką jakość świadczonych przez nas usług i zrealizować zaplanowane inwestycje. Nadwyżka operacyjna, chociaż według pierwotnego planu miała sięgnąć jedynie 200 000 zł, wyniosła 5,8 mln zł, co stanowi 8,6% wykonanych dochodów bieżących. Tak duża różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi świadczy o do­brej sytuacji finansowej gminy Psary.

Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i drogowej

Mówiąc o 2023 roku nie sposób nie wspomnieć o gospodarce wodno-kanalizacyjnej. Przede wszystkim pozyskaliśmy ponad 37 mln zł dotacji, które pozwolą nam w tym roku rozpocząć budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Wymieniliśmy także sieci wodociągowe w ulicach Wiejskiej w Psarach i Sarnowie, w drogach w Brzękowicach Gór­nych, Goląszy Górnej, Dąbiu Górnym i w ulicy Kościelnej w Dąbiu, a także w odcinku ulic Dojazdowej i Pokoju w Gródkowie oraz Kochanowskiego w Górze Siewierskiej.

Intensywnie działaliśmy w zakresie poprawy infrastruktury drogowej. Na ulicy Ogrodowej w Górze Siewierskiej po­jawiła się nowa nakładka asfaltowa i odwodnienie, wybudowaliśmy ulice Brzeźną w Preczowie, Kalcytową w Górze Siewierskiej i gminny odcinek ulicy Leśnej w Gródkowie. Rozpoczęliśmy także budowę ulicy Cichej w Strzyżowcach, a w formule zaprojektuj i wybuduj powstaje Centrum Przesiadkowe w Psarach. Ponadto przygotowaliśmy 8 projek­tów technicznych budowy gminnych dróg w Psarach, Gródkowie, Preczowie i Sarnowie. Wybudowaliśmy także oświetlenie uliczne na odcinkach ulicy Dolnej w Dąbiu i drodze w Brzękowicach Dolnych oraz opracowaliśmy 14 projektów technicznych budowy nowych odcinków oświetlenia na terenie naszej gminy.

Modernizacja placówek oświatowo-wychowawczych

Realizowaliśmy również zadania, dzięki którym warunki nauki i pracy w gminnych placówkach oświatowo-wycho­wawczych stały się lepsze. Odnowiliśmy północną i wschodnią stronę elewacji Szkoły Podstawowej w Sarnowie wraz z wymianą okien i drzwi zewnętrznych, a przy Szkole Podstawowej w Gródkowie wybudowaliśmy nowy parking i pierwszy w gminie pumptrack. Z myślą o najmłodszych powstały nowe place zabaw przy szkole w Dąbiu i przed­szkolu w Strzyżowicach. W psarskiej szkole schody wejściowe zostały pokryte granitem, a w przedszkolu w Strzyżo­wicach i na sali gimnastycznej w Sarnowie zamontowano klimatyzacje. Dzięki gminnej dotacji na przejściu dla pie­szych przy szkole w Gródkowie powstała sygnalizacja świetlna.

Coraz więcej miejsc spotkań mieszkańców

Z roku na rok zmienia się przestrzeń publiczna i miejsca spotkań mieszkańców. Rozpoczęliśmy prace przy zagospo­darowaniu otoczenia ośrodka kultury i remizy strażackiej w Górze Siewierskiej oraz przy rozbudowie ośrodka kultury i remizy strażackiej w Preczowie. W Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie powstało miejsce spotkań seniorów, a w Ośrodku Kultury w Malinowicach zmodernizowane zostały pomieszczenia. Przy tamtejszej placówce rozpoczęli­śmy także budowę nowego placu zabaw. Ponadto rozpoczęliśmy budowę oświetlania sportowego na stadionie LKS Iskra Psary i ogłosiliśmy przetarg na wykonanie projektu budowy nowej szatni na tym obiekcie. Z inicjatywy Mło­dzieżowej Rady Gminy Psary zamontowaliśmy ławki z ładowarkami solarnymi przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Psarach i w Centrum Edukacji Ekologicznej w Górze Siewierskiej.

Inwestujemy w ochronę środowiska

Szczególnie ważne są dla nas przedsięwzięcia z ochrony środowiska. Jednym z nich było dokończenie termomoderni­zacji siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górze Siewierskiej. Rozpoczęliśmy również montaż paneli fotowol­taicznych z magazynami energii na 4 gminnych obiektach w Psarach, Preczowie, Malinowicach i Górze Siewierskiej. Wspieraliśmy także mieszkańców, którzy otrzymywali dotacje celowe z budżetu gminy na wymianę starego pieca i usunięcie azbestu. Nieodpłatnie pomagaliśmy również opracować i złożyć wniosek do Programu Czyste Powietrze.

Dbamy o bezpieczeństwo mieszkańców

Podobnie jak w latach ubiegłych, inwestowaliśmy w sprzęt dla strażaków. Wyremontowaliśmy także pomieszczenia druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzyżowicach. Wiosną do strażaków z Psar trafił nowy lekki wóz ratowni­czo-gaśniczy, sfinansowany z budżetu gminy. Wsparliśmy także jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Goląsza-Brzę­kowice w zakupie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Rozwój strefy gospodarczej

Warto również wspomnieć o powiększającej się strefie gospodarczej przy DK 86. Zakończenie budowy hali FM Logi­stic i rozpoczęcie budowy nowego kompleksu magazynowego przez DL Invest wiąże się z dużymi wpływami do bu­dżetu gminy. Podatek od nieruchomości wykorzystywanych pod działalność gospodarczą wzrósł o prawie 30% rok do roku. Te nowe środki pozwolą na realizację dalszych planów i zamierzeń. To również nowe miejsca pracy, które umożliwiają zatrudnienie i stabilną sytuację zawodową tysiącom osób. Co ważne, od lat nie słabnie zainteresowanie Psarami jako miejscem do osiedlania się, czego dowodem jest rozwijające się budownictwo mieszkaniowe oraz duże zainteresowanie działkami budowlanymi.

50-lecie Psar

2023 rok to również 50-lecie gminy Psary – jubileusz naszej małej ojczyzny, czyli święto całej lokalnej społeczności, które uczciliśmy różnego rodzaju wydarzeniami kulturalnymi, edukacyjnymi, artystycznymi i sportowymi. Zwieńcze­niem obchodów była dwudniowa impreza na stadionie LKS Iskra Psary. Nie brakowało również koncertów, spektakli teatralnych, warsztatów, seansów filmowych czy spotkań autorskich.