m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Raport o stanie gminy za 2023 rok - debata

I N F O R M A C J A

o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału
 w debacie nad raportem o stanie gminy Psary za 2023 rok
___________________________________________

Na podstawie art. 28 aa. ust. 1, 4, 6 ,7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) mieszkańcy gminy Psary mogą zabrać głos w debacie nad raportem w liczbie maksymalnie 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

  • Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy.
    Sesja, na której będzie przedstawiony raport odbędzie się w dniu 20 czerwca 2024 r.
  • Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi (tzw. sesja absolutoryjna).
    Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
    Sesja, na której odbędzie się debata nad raportem zaplanowana jest na 20 czerwca 2024 r.
  • W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy Psary pisemne zgłoszenie.

W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca gminy zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających poparcia (wzór zgłoszenia).

Zgłoszenia mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą do dnia:

-  19 czerwca 2024 r. w Urzędzie Gminy Psary – kancelaria na parterze budynku, w godzinach pracy Urzędu (7:30- 15:30)

- 19 czerwca 2024 r. za pośrednictwem platformy E-PUAP.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Raport o stanie gminy Psary za rok 2023 dostępny jest pod linkiem: http://bip.psary.pl/1387

Zgłoszenie

Lista poparcia

Klauzula RODO