m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Przegląd zakupów z funduszu sołeckiego

We wrześniu zeszłego roku mieszkańcy zdecydowali na co przeznaczą środki z tegorocznego funduszu sołeckiego. Sprzęt dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych czy wyposażenie do Gminnego Ośrodka Kultury to część z zakupów, która została już zrealizowana.

Od 2010 co roku, w budżecie gminy zostają wydzielone środki finansowe dla każdego sołectwa, o których prze­znaczeniu decydują mieszkańcy na ze­braniach wiejskich. Pieniądze są często przeznaczane na zagospodarowanie przestrzeni publicznej, zakup nowego wyposażenia dla jednostek Ochot­niczych Straży Pożarnych, klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich czy zespołów śpiewaczych. Placówki oświatowe są doposażane w pomoce dydaktyczne, a Gminny Ośrodek Kultu­ry Gminy Psary w nowy sprzęt. W tym roku wydano już 87 871,77 zł.

Sprzęt OSP za blisko 40 tys. zł

Środki z funduszu sołeckiego miesz­kańcy przeznaczyli między innymi na doposażenie Ochotniczych Stra­ży Pożarnych. Jednostka ze Strzy­żowic otrzymała motopompę pły­wającą, ubrania koszarowe i buty specjalne oraz skrzynkę do AED, strażacy z Sarnowa pompę zatapial­ną, 4 maski, zbiornik wodny ze stela­żem i komplet ubrań koszarowych, a do druhów z Góry Siewierskiej trafi­ła kamera termowizyjna. Łącznie na te zakupy przeznaczyliśmy ponad 39 tys. zł.

Markizy w żłobku za ponad 29 tys. zł

Mieszkańcy każdego z sołectw przeznaczyli również środki, które pozwoliły na zakup markiz do Gmin­nego Żłobka w Psarach. Koszt trzech dużych markiz kasetowych z napę­dem elektrycznym, które rozciągają się na głębokość około 3,5 m wy­niósł 29 151 zł. Dzięki nim najmłodsi mieszkańcy naszej gminy mogą ko­rzystać w słoneczne dni z tarasu.

Blisko 19,5 tys. zł na kulturę i rekreację

Część funduszu sołeckiego została przeznaczona na doposażenie Gmin­nego Ośrodka Kultury. Dzięki nim do Gródkowa trafiły 2 stoły warszta­towe, stół do animacji, siedziska dla dzieci i projektor, do Ośrodka Kultury w Malinowicach orbitrek i atlas do ćwiczeń, a do placówki w Preczowie 7 zestawów ogrodowych, każdy skła­dający się ze stołu i 2 krzeseł. Koło Gospodyń Wiejskich w Strzyżowi­cach otrzymało natomiast multipa­telnie elektryczne i garnki. Zakupy te wyniosły łącznie blisko 19,5 tys. zł.