m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

III Sesja Rady Gminy Psary

Psary, 8.05.2024 r.

RADA GMINY PSARY
42-512 PSARY, ul. Malinowicka 4

Uprzejmie zawiadamiam,
że „III” Sesja Rady Gminy Psary
odbędzie się 15 maja 2024 r. o godz. 13:00
w Ośrodku Kultury w Dąbiu

Porządek obrad „III” Sesji Rady Gminy Psary przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał Rady Gminy Psary w sprawie:
a) Udzielenia upoważnienia Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Psary do podpisywania delegacji służbowych Przewodniczącemu Rady Gminy Psary.
b) Przyjęcia informacji Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy o wyborze Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji.
c) Przyjęcia informacji Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ochrony Środowiska, Sportu i Spraw Społecznych o wyborze Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji.
d) Przyjęcia informacji Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o wyborze Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji.
e) Ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Psary.
f) Zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Psary na miesiąc maj, czerwiec 2024 r.
g) Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na miesiąc maj, czerwiec 2024 r.
h) Zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na miesiąc czerwiec 2024 r.
i) Zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ochrony Środowiska, Sportu i Spraw Społecznych na miesiąc czerwiec 2024 r.
j) Zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na miesiąc maj, czerwiec 2024 r.
k) Przeprowadzenia wyboru sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Psary.
l) Zaliczenia drogi ul. Leśnej w miejscowości Gródków do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu tej drogi.
m) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary.
n) Zmian w budżecie na 2024 rok.
4. Interpelacje i zapytania.
5. Wolne wnioski.
6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Psary
/-/Jacenty Kubica

Wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Psary informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet, natomiast nagrania z sesji udostępnione są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Klauzula Informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Psary reprezentowana przez Wójta Gminy Psary z siedzibą w Urzędzie Gminy w Psarach ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym ma Pan/Pani prawo skontaktować się pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Pana/Pani dane osobowe w postaci barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych oraz wizerunku Pana/Pani osoby zarejestrowanego przez urządzenie nagrywające tj. mikrofon i kamerę podłączoną do systemu obsługi Rady Gminy, - przetwarzane są w celu realizacji przez Gminę jej zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania bez Pana/Pani odrębnej zgody jest art. 6 ust 1 lit. c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 11b ust. 2 oraz art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, a dotyczącego jawności działalności organów gminy w tym transmisji i utrwalania obrad z sesji Rady Gminy, w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Gminy, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji Rady Gminy. Udział w obradach sesji Rady Gminy i posiedzeń jej komisji jest dobrowolny.
4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych oraz osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej i jest udostępnianie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Psary i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej z zastrzeżeniem, że odbiorcami danych audiowizualnych udostępnianych w drodze transmisji w Internecie mogą być podmioty o których mowa wyżej.
6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego, a wskazany przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej;
7. Osoba objęta monitoringiem, która uczestniczy w obradach sesji ma prawo dostępu do nagrania oraz osoba nie pełniąca funkcji publicznej ma prawo do jego usunięcia (anonimizacji) na zarejestrowanych obrazach w tej części nagrania dźwięku lub obrazu, która ujawnia Pana/Pani dane, a które nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej a które zostały przekazane dobrowolnie np. poprzez czynny udział Pana/Pani osoby w obradach sesji Rady Gminy. Prawo do sprzeciwu, ograniczenia lub przeniesienia danych osobowych w postaci nagrania Pana/Pani barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych lub obrazu Pana/Pani wizerunku nie ma w tym przypadku zastosowania.