m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY PSARY

Zarządzenie Wójta Gminy Psary w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych gminy Psary
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz działalności na rzecz integracji cudzoziemców.

ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2024 WÓJTA GMINY PSARY z 1 lutego 2024 r.