m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) Wójt Gminy Psary ogłasza nabór członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Psary w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności na rzecz osób
w wieku emerytalnym, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz działalności na rzecz integracji cudzoziemców.
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, a także osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy,
z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.
Zgłoszenia należy składać do 23 lutego 2024 roku do godz 14.00 na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Podpisany formularz należy złożyć w kancelarii Urzędu Gminy Psary albo wysyłać na adres: Urząd Gminy Psary, ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary. Decyduje data wpływu do urzędu.
Zarządzenie Wójta Gminy Psary powołujące komisję konkursową zamieszczone zostanie
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Psary www.psary.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Psary.

Wójt Gminy Psary
/-/
Tomasz Sadłoń

Formularz zgłoszeniowy