m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

„Ergonomiczny Urząd Gminy w Psarach”

 

„Ergonomiczny Urząd Gminy w Psarach”

 Nr naboru RPSL.08.03.02-IZ.01-24-424/23

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi priorytetowej VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.

Umowa nr UDA-RPSL.08.03.02-24-006G/23-00

Cel projektu:

Głównym celem jest ograniczenie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, które bezpośrednio mogą prowadzić do wcześniejszej rezygnacji z aktywności zawodowej 56 pracowników administracyjno-biurowych Urzędu Gminy w Psarach, w tym 52 kobiet i 4 mężczyzn. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem to łącznie 8 osób, w tym 7 kobiet i 1 mężczyzna. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez udział pracowników administracyjno-biurowych w szkoleniach oraz poprzez zapewnienie modernizacji stanowisk pracy w okresie realizacji projektu tj. od 01.06.2023 r. do 30.11.2023 r.

W ramach projektu zaplanowano realizację cyklu szkoleń dla pracowników urzędu o tematyce związanej z obsługą trudnego klienta i radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy oraz profilaktyką wzroku w formie warsztatowej.  Zostaną również przeprowadzone szkolenia dla kadry zarządzającej dotyczące rozwiązań organizacyjnych przyczyniających się do eliminacji zidentyfikowanych zagrożeń zdrowia. Zakupiony zostanie ergonomiczny sprzęt dla pracowników taki jak: 46 sztuk foteli ergonomicznych, 10 sztuk podpórek ergonomicznych pod plecy do fotela, 56 sztuk ergonomicznych podkładek pod nogi (podnóżek z regulacją), 56 sztuk podkładek pod mysz i nadgarstek, 14 sztuki podstawek pod laptopa.

Wartość projektu:  243.232,03 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 206.747,22 zł.