m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

LIX Sesja Rady Gminy Psary

Psary, 18.10.2023 r.

RADA GMINY PSARY
42-512 PSARY, ul. Malinowicka 4

Uprzejmie zawiadamiam,
że „LIX” Sesja Rady Gminy Psary
odbędzie się 26 października 2023 r. o godz. 14:00
w Ośrodku Kultury w Dąbiu

Porządek obrad „LIX” Sesji Rady Gminy Psary przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z „LVIII” sesji Rady Gminy Psary.
4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
5. Informacja z działalności Wójta Gminy Psary w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Wójta Gminy Psary o złożonych oświadczeniach majątkowych.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Psary o złożonych oświadczeniach majątkowych
przez radnych
8. Podjęcie uchwał Rady Gminy Psary w sprawie:
a) Wyboru ławników na kadencję w latach 2024-2027
b) Zmian w budżecie na 2023 rok.
c) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary.
d) Nadania nazwy ulicy w miejscowości Malinowice
e) Nabycia na rzecz Gminy Psary nieruchomości oznaczonej numerem 390/2 oraz 408/2 w Psa-rach
f) Wyrażenia zgody na wynajem na okres 1 roku lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku OSP i Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach, stanowiącego własność Gminy Psary na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
g) Wyrażenia zgody na wynajem na okres 1 roku lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku Centrum Usług Społecznych w Strzyżowicach, stanowiącego własność Gminy Psary na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
h) Wyrażenia zgody na wynajem na okres 1 roku lokali użytkowych mieszczących się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie, stanowiących własność Gminy Psary na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmio-tem jest ta sama nieruchomość.
i) Wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości ozn. numerami działek 523, 524/3 zabudowanej budynkiem byłego przedszkola, położonej w Psarach przy ul. Łącznej 21, stanowiącej własność Gminy Psary na podstawie kolejnej umowy
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta
sama nieruchomość.
9. Interpelacje i zapytania.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Psary
/-/Jacenty Kubica

Wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Psary informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet, natomiast nagrania z sesji udostępnione są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Klauzula Informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Psary reprezentowana przez Wójta Gminy Psary z siedzibą w Urzędzie Gminy w Psarach ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym ma Pan/Pani prawo skontaktować się pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Pana/Pani dane osobowe w postaci barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych oraz wizerunku Pana/Pani osoby zarejestrowanego przez urządzenie nagrywające tj. mikrofon i kamerę podłączoną do systemu obsługi Rady Gminy, - przetwarzane są w celu realizacji przez Gminę jej zadań,
a podstawą prawną ich przetwarzania bez Pana/Pani odrębnej zgody jest art. 6 ust 1 lit. c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 11b ust. 2 oraz art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, a dotyczącego jawności działalności organów gminy w tym transmisji i utrwalania obrad z sesji Rady Gminy, w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Gminy, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji Rady Gminy. Udział w obradach sesji Rady Gminy i posiedzeń jej komisji jest dobrowolny.
4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych oraz osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy
z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej i jest udostępnianie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Psary i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej z zastrzeżeniem, że odbiorcami danych audiowizualnych udostępnianych w drodze transmisji w Internecie mogą być podmioty o których mowa wyżej.
6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego, a wskazany przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej;
7. Osoba objęta monitoringiem, która uczestniczy w obradach sesji ma prawo dostępu do nagrania oraz osoba nie pełniąca funkcji publicznej ma prawo do jego usunięcia (anonimizacji) na zarejestrowanych obrazach w tej części nagrania dźwięku lub obrazu, która ujawnia Pana/Pani dane, a które nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej a które zostały przekazane dobrowolnie np. poprzez czynny udział Pana/Pani osoby w obradach sesji Rady Gminy. Prawo do sprzeciwu, ograniczenia lub przeniesienia danych osobowych w postaci nagrania Pana/Pani barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych lub obrazu Pana/Pani wizerunku nie ma w tym przypadku zastosowania.