m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Realizacja programu „Rodzina 500 plus” w gminie Psary

 „Rodzina 500 plus” to świadczenie wychowawcze, które przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu na dzieci do 18 roku życia. Program zakłada, że rodzice lub opiekunowie bez względu na osiągane dochody, otrzymają po 500 zł miesięcznie na drugie i każde kolejne dziecko, a rodziny w których dochód nie przekracza kwoty 800 zł netto na osobę w rodzinie (lub 1200 zł w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym) także na pierwsze dziecko. W gminie Psary wypłatą świadczeń będzie się zajmował Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach.

Gdzie i kiedy?

Wnioski będą przyjmowane od 01 kwietnia 2016 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Psarach, ul. Szkolna 100 na parterze budynku od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 17:00. Uprzejmie prosimy o składanie wniosków, zgodnie z harmonogramem, który został ułożony z podziałem na sołectwa. Dzięki temu, osoby składające dokumenty nie będą musiały stać w długich kolejkach. Szczegółowy harmonogram przyjmowania wniosków znajdą Państwo na stronie www.psary.pl . Ważne! Wypełniony i podpisany wniosek może być również przesłany pocztą na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach. Dokumenty można pobrać ze stron www.ops.psary.pl i www.psary.pl lub w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Sugerowany harmonogram składania wniosków:

{{image::files/download/2016/2016-03-07-500zlotychNAdziecko/harmonogram500plus.jpg?width=640[&]mode=crop[&]rel=}}

Ustalanie poziomu dochodu w przypadku jednego dziecka

Dochód ustala się w myśl przepisów o świadczeniach rodzinnych, a dochód członka rodziny oznacza przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

W pierwszym okresie, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego tj. 1 kwietnia 2016 r. - 30 września 2017 r., dochody stanowiące podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko są przyjmowane za 2014 r. Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

Do wniosku w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko dołącza się odpowiednio dokumenty o dochodach:
1. Zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012r. poz. 361, z późn. zm. 5) każdego członka rodziny;
2. Oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o: a) wysokości dochodu, b) wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne, c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne, d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego, e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;
3. W przypadku ustalania dochodu z gosp. rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Oświadczenia, o których mowa powyżej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Inne ważne dokumenty

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego dotyczące danego wnioskodawcy i jego rodziny, na przykład:
a) zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
b) prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
c) orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.

Uwagi końcowe

Należy zaznaczyć, że w przypadku, gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów i nie dostarczy ich na wezwanie, a Ośrodek nie będzie w stanie samodzielnie ich pozyskać, wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.
Ponadto w przypadku, gdy osoba pobierająca świadczenie wychowawcze marnotrawi je lub wydatkuje niezgodnie z celem, organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

Dokumenty do pobrania:

1. Wniosek o przyznanie świadczenia
2. Oświadczenie członków rodziny, prowadzących działalność gospodarczą
3. Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym
4. Oświadczenie o wielkości gospodarstwa domowego