Odnawialne źródła energii

 

Informujemy, że nabory do programów proekologicznych zostały zakończone. W chwili obecnej Gmina Psary nie prowadzi naborów wśród mieszkańców do żadnego z niżej wymienionych programów.

Co zrobić, aby nasz dom był bardziej wydajny energetycznie? Jak zaoszczędzić na rachunkach za energię? Co zrobić, aby żyć zdrowiej, bardziej ekologicznie i dbać o środowisko naturalne?

Jednym z rozwiązań powyższych problemów jest zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy jednoczesnej termomodernizacji (termorenowacji) naszego domu. Energia odnawialna to energia pochodząca z naturalnych, niewyczerpywanych źródeł takich jak wiatr, promieniowanie słoneczne, geotermia, zasoby wodne czy stała biomasa, biogaz i biopaliwa ciekłe. Natomiast termomodernizacja jest konieczna, by ograniczyć straty ciepła i zwiększyć efektywność zastosowanych w danym obiekcie technologii zarządzających energią cieplną czy elektryczną.

Gmina Psary zamierza wspierać mieszkańców w zakresie modernizacji budynków mieszkalnych oraz pozyskiwania tzn.: „zielonej energii” poprzez realizację następujących programów dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych:

1. Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary na lata 2015-2025
2. Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Psary.
3. Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Psary
4. Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary


Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary na lata 2015-2025

Jednym z problemów polskiego budownictwa są niedocieplone budynki, które powodują straty ciepła, a tym samym – wysokie rachunki za ogrzewanie. Termomodernizacja budynku mieszkalnego ma na celu zmniejszenie w nim zużycia energii, a tym samym redukcje spalania paliw, a co za tym idzie emisje gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza. Termomodernizację przeprowadza się poprzez ocieplenie dachu i ścian, uszczelnienie okien i drzwi oraz wymianę instalacji grzewczej. Inwestycja ta jest dość kosztowna. Aby wspomóc mieszkańców w tym zakresie Gmina zdobyła w 2017 r. środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z których skorzystało 51 rodzin.
W ramach przeprowadzonego w roku ubiegłym programu docieplono ściany w 43 budynkach, wymieniono okna w 38 budynkach, docieplono stropodachy i dachy w 42 budynkach. Z uwagi na większe potrzeby mieszkańców - złożono 162 poprawnych deklaracji na udział w projekcie, gmina dnia 6 lutego br. złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o dofinansowanie kolejnych 26 budynków. Maksymalna wartość dotacji na jeden budynek w tym programie to ok. 40.000 zł.
Wysokość dofinansowania wynosi do 80 % jednak nie więcej niż:
- 16.000 zł do docieplenia ścian budynku
- 9.600 zł do docieplenia dachu/stropodachu
- 14.400 zł do wymiany okien
Warunkiem uczestnictwa w programie jest posiadanie w budynku ekologicznego źródła ciepła (kocioł gazowy, kocioł na biomasę lub inne odnawialne źródło energii) lub likwidacja posiadanego kotła na paliwo węglowe w ciągu roku od daty zakończenia termomodernizacji.
Po otrzymaniu środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Mieszkańcy będą mogli wybrać firmę, która przeprowadzi im modernizację spośród wykazu Wykonawców umieszczonych na stronie internetowej gminy, a następnie zostaną podpisane umowy trójstronne. Kolejna III edycja programu planowana jest w 2019 r.

Więcej informacji na stronie operatora programu

Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Psary.

Gmina Psary w maju ubiegłego roku złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie projektu „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Psary” , który aktualnie oczekuje na ocenę.
Celem projektu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych poprzez wymianę starych źródeł ciepła na ekologiczne to jest gazowe lub biomasę, oraz montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach stanowiących własność mieszkańca.
Do projektu zostały zakwalifikowane budynki, które są po termoizolacji lub były w trakcie prac termoizolacyjnych oraz posiadają zainstalowane i pracujące stare nieekologiczne (węglowe) źródło ciepła.
W przypadku uzyskania dofinansowania 50 rodzin skorzysta z unijnego wsparcia. Zostanie wymienionych 40 piecy węglowych na gazowe oraz 10 na biomasę. Jednocześnie w ramach projektu zainstalowanych będzie 6 zestawów fotowoltanicznych oraz 18 instalacji kolektorów słonecznych u mieszkańców.
Wysokość dofinansowania wynosi:

- 85%, ale nie więcej niż: 12 750 zł w przypadku wymiany pieca oraz 12 750 zł w przypadku instalacji kolektorów słonecznych,
- 80% ale nie więcej niż 17 000 zł w przypadku instalacji ogniw fotowoltaicznych.
Dokładna kwota dotacji została ustalona indywidualnie na podstawie kosztorysu uwzględniającego wnioskowaną inwestycję.

Szczegółowe informacje są dostępne w regulaminie projektu będącym załącznikiem do uchwały
nr XII/125/2015 dostępej na stronie internetowej urzędu pod adresem http://bip.psary.pl/datadir/doc/bip_1446716407.pdf

 

Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Psary

Wokół nas ciągle jeszcze znajduje się wiele wyrobów zawierających rakotwórczy azbest. Występują najczęściej jako pokrycia dachowe budynków jednorodzinnych lub gospodarczych. W roku 2015 Gmina opracowała Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Psary na lata 2015 – 2032, który obejmował również ich inwentaryzację. Na podstawie spisu z natury ustalono, iż na terenie gminy znajduję się wciąż 321,5 Mg wyrobów zawierających azbest znajdujących się na 320 obiektach.
Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej do 2032 r. winien być usunięty i zutylizowany z miejsc, w których nadal występuje. Obowiązek usunięcia azbestu spoczywa na właścicielu budynku, zarządcy lub użytkowniku nieruchomości na którym się znajduję. Demontaż azbestu, transport i jego unieszkodliwienie mogą zostać wykonane wyłącznie przez firmę posiadającą odpowiednie zezwolenia na wykonywanie tego typu zadań. Gmina stara się wspierać mieszkańców w wypełnieniu powyższego obowiązku korzystając
z dostępnych dofinansowań. I tak w dniu 30 października 2017 r. złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 , w ramach działania 5.2. Gospodarka odpadami. Wniosek aktualnie oczekuje na ocenę. Projektem zostało objętych 49 nieruchomości, z których zostanie usunięty azbest. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to lipiec 2018r. jednakże z praktyki
wiemy, że może on ulec wydłużeniu.
Aplikowanie o środki unijne zostało poprzedzone przeprowadzeniem naborów wniosków od mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie. Nabory odbyły się w następujących terminach:
- w dniach od 29 maja 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.
- w dniach od 17 lipca 2017 r. do 31 lipca 2017 r.
- w dniach od 18.09.2017 r. do 29.09.2017 r.
Razem złożono 76 wniosków. Warunkiem złożenia wniosku było posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości na której znajduje się azbest. Szczegółowe warunki przystąpienia do udziału w projekcie określono regulaminem będącym załącznikiem do uchwały nr XXVIII/308/2017 z dnia 30 marca 2017 r.
http://bip.psary.pl/datadir/doc/2017/bip_1491822908.pdf
zmienionym uchwałą nr XXXI/356/2017 z dnia 21 czerwca 2017
http://bip.psary.pl/datadir/doc/2017/bip_1499929884.pdf
W ramach projektu nastąpi demontaż, wywóz i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest wraz
z odtworzeniem pokryć dachowych. Wysokość dofinansowania to 85 % kwalifikowanych kosztów, jednak nie więcej niż:
• 2 000,00 zł brutto w przypadku przygotowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej,
• 5 000,00 zł brutto w przypadku demontażu, odbioru i transportu do miejsca unieszkodliwienia oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonej na terenie Gminy Psary,
• 20 000,00 zł brutto w przypadku odtworzenia pokrycia dachowego poprzez zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest.
Zakwalifikowani do projektu mieszkańcy otrzymali programy funkcjonalno-użytkowe wraz z szacunkowym kosztem ich inwestycji. Dokładny koszt własny poznają dopiero po uzyskaniu przez gminę dofinansowania.
Realizacja projektu będzie odbywała się po ustaleniu terminu z mieszkańcem. Zakończenie projektu planowane jest na dzień 31.12.2020r.

 

Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary

W celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, władze samorządowe planują realizację projektu pt. „Słoneczna gmina Psary – odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary”. Aktualnie trwa przygotowanie wniosku o dofinansowanie z Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 4.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT. Gmina planuje aplikować
o środki w ramach ww. poddziałania w miesiącu maju 2018r. Jednocześnie władze gminy planują ubieganie się o środki finansowe na podstawie zawartej umowy z innymi gminami województwa śląskiego na realizacje projektu partnerskiego „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich.”
W roku ubiegłym w 3 naborach Gmina zebrała 177 wniosków od mieszkańców. Największym zainteresowaniem cieszyły się ogniwa fotowoltaniczne, 130 osób zadeklarowało przeprowadzenie tej inwestycji. Przed mieszkańcami kolejna szansa na ubieganie się o udział w projekcie.
Od 12 marca br. do 13 kwietnia trwa kolejny nabór wniosków.
Dokumenty niezbędne do złożenia podania można pobrać tutaj:
http://psary.pl/aktualnosc/iv-nabor-na-dofinansowanie-na-odnawialne-zrodla-energii-dla-mieszkancow-gminy-psary.html
Podstawą określenia kolejności przyznawanej dotacji wnioskodawcom będzie lista rankingowa sporządzona według kolejności wpływu wniosku do urzędu.
Wysokość dofinansowania będzie wynosić do 85 % jednak nie więcej niż:
- 2.000 zł kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa
- 12.750 zł w przypadku instalacji kolektorów słonecznych
- 17.000 zł w przypadku instalacji ogniw fotowoltanicznych
oraz do 30.000 zł w przypadku pomp ciepła.
Osoby ubiegające się o dotacje do pompy ciepła c.o. bedą zobligowane do likwidacji kotła na paliwo węglowe w ciągu 30 dni od jej montażu.
Z uwagi na fakt iż to Gmina będzie Beneficjentem dofinansowań, początkowo zainstalowane urządzenia
będą jej własnością i zostaną użyczone uczestnikom projektu. Po zakończeniu trwałości projektu tj. 5 latach od daty ostatniej płatności przekazanej przez Urząd Marszałkowski na konto Beneficjenta. Gmina przeniesie na właściciela nieruchomości prawo własności do zamontowanej instalacji. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy będą mogli na bardzo korzystnych warunkach stać się właścicielami zestawu fotowoltaicznego
i sporo zaoszczędzić na kosztach energii elektrycznej.
Szczegółowe informacje o zasadach udzielania dotacji znajdują się w regulaminie przyjętym w uchwale
nr XXVIII/309/2017 z dnia 30 marca 2017 r.
http://bip.psary.pl/datadir/doc/2017/bip_1491822981.pdf
i zmienionym uchwałą nr XXXVII/447/2018 z dnia 31 stycznia 2018r.
http://bip.psary.pl/datadir/doc/2018/bip_1518436886.pdf

 

Komunikat dot. Programu Ograniczenia Niskiej Emisji
Inwestorów zakwalifikowanych do udziału w „Programie Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary na lata 2015-2025” informujemy, iż ostateczny termin składania szczegółowych kosztorysów ofertowych mija 05.12.2016 r. (poniedziałek). Z kolei od 17 października br. będą podpisywane umowy trójstronne w Punkcie Obsługi Klienta PONE...

Kolejne etapy eko-dotacji dla mieszkańców
W gminie Psary realizowane są kolejne etapy projektów, które pozwalają na dofinansowanie inwestycji proekologicznych mieszkańców. Podsumowujemy dotychczasowe działania...

Lista wykonawców termomodernizacji - aktualizacja 25.06.2020
Gmina Psary zamieszcza listę wykonawców termomodernizacji zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych w „Programie Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary na lata 2015-2025”. Lista będzie na bieżąco aktualizowana w miarę napływu zgłoszeń....

Ogłoszenie o naborze na wykonawców termomodernizacji
Wójt Gminy Psary ogłasza nabór na termomodernizację tj. docieplenie ścian, dachów/stropodachów i/lub wymianę okien w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary”. Nabór ofert od wykonawców będzie prowadzony od dnia 30 czerwca 2016 roku (nabór ciągły)...

Akcja informacyjno-edukacyjna "Dom energooszczędny"
Od maja do września br. trwała akcja informacyjno-edukacyjna pod nazwą „Dom energooszczędny”. Jej głównym zadaniem była promocja nowoczesnych rozwiązań w budownictwie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz kształtowanie odpowiednich postaw proekologicznych wśród mieszkańców gminy...

Odnawialne źródła energii w naszych domach
Biorąc pod uwagę warunki klimatyczne w Polsce, w domach jednorodzinnych można zastosować kilka technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE), które po przetworzeniu dostarczają nam prąd oraz ciepło...

Kotły na biomasę: dlaczego warto wybrać pellet?
Współcześnie jednym z najbardziej ekologicznych paliw jest biomasa, którą najczęściej można spotkać w postaci pelletu (peletu)...

Korzystne zmiany prawne w energii odnawialnej
20 lutego 2015 r. Sejm, po kilku latach przygotowań, uchwalił ustawę o odnawialnych źródeł energii (OZE), która ma uregulować ten rynek oraz pomóc promować ekologiczne rozwiązania m.in. w budownictwie jednorodzinnym. 11 marca Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę i stała się ona obowiązującym prawem...

Podsumowanie ankiet o OZE
Od stycznia do 15 marca br. prowadzono w naszej gminie badanie ankietowe mieszkańców zainteresowanych wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w swoich domach...

Przewodnik dla inwestorów i wykonawców „Programu ograniczenia niskiej emisji” (PONE) na terenie gminy Psary:

Przewodnik PONE (wersja PDF)
Przewodnik PONE (wersja DOC)

Kluczowym celem Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych oraz poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Inwestorów. Celem jest osiągnięcie zakładanego efektu ekologicznego, który można osiągnąć tylko poprzez kompleksową termomodernizację, tzn. należy ocieplić wszystkie przegrody zewnętrzne oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego (minimum 3 ściany zewnętrzne) oraz wymianę minimum 50% istniejącej stolarki okiennej.
Operatorem odpowiedzialnym za koordynację projektu i obsługę jego uczestników jest firma EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ Sp. z o.o.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.psary.pl lub pod numerem telefonu: 600 243 782, 504 218 836, (32) 294 49 54 lub (32) 294 49 32.

Broszura informacyjna o energooszczędnym budownictwie:

Dom energooszczędny - poradnik (wersja do przeglądania online)
Dom energooszczędny - poradnik (wersja do pobrania PDF)

Publikacja "Dom energooszczędny" to kompleksowy poradnik o budownictwie energooszczędnym i praktycznym zastosowaniu odnawialnych źródeł energii. Przystępnie przedstawiono w nim najważniejsze rozwiązania energooszczędne w budownictwie jak: fotowoltaika, kolektory słoneczne, pompy ciepła, nowoczesne kotły, turbiny wiatrowe i inne.

Prezentacje z konferencji "Dom energooszczędny":

Czym jest niska emisja? (Patryk Swoboda, Planergia.pl)
Jak budować ekologicznie? Domy pasywne oraz architektura niskoenergetyczna w projektach typowych (Tomasz Pęczek, Pracownia Projektowa "Architekt")
Wybór działki też ma znaczenie dla Odnawialnych Źródeł Energii (Magdalena Świeży, Planergia.pl)
Podstawowe zasady termomodernizacji. Nowoczesne materiały i technologie termomodernizacyjne (Sławomir Kocur, Saint-Gobain Polska)
Nowoczesne kotły centralnego ogrzewania (węglowe + gazowe) (Jacek Zawistowski, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu)
Obowiązujące uregulowania prawne z zakresu montażu urządzeń energooszczędnych, Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii oraz taryfy gwarantowane (Janusz Parkitny, Semper Power)
Nowoczesne panele fotowoltaiczne / Słoneczne systemy grzewcze. Kolektory słoneczne / Pompy ciepła w budownictwie energooszczędnym (Marek Domagała, Viessmann)
Zasady i warunki dofinansowania w ramach programu Prosument (Patryk Swoboda, Planergia.pl)
Przedstawienie zasad i możliwości uzyskania wsparcia finansowego na inwestycje proekologiczne realizowane przez właściciela budynków jednorodzinnych (Aleksandra Bensel, Gmina Psary)

 

Relacje wideo z konferencji "Dom energooszczędny":

Pełna relacja wideo z konferencji (ponad 3h)
Słoneczne systemy grzewcze
Nowoczesne kotły centralnego ogrzewania
Jak budować ekologicznie?
Fotowoltaika, czyli energia prosto ze słońca
Pompy ciepła w systemach OZE