Seria zebrań wiejskich w kwestii przeznaczenia funduszu sołeckiego

W miesiącu wrześniu w ośmiu sołectwach Gminy Psary odbyły się zebrania wiejskie w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na 2012 rok.

I tak społeczność uczestnicząca w zebraniach wiejskich zadecydowała o przeznaczeniu środków:

[nbsp]

 • w Preczowie - na doposażenie świetlicy (w krzesła, stoły, itp.); zabezpieczenie sceny przed dewastacją oraz rozbudowę monitoringu wokół Domu Kultury w Preczowie,

 • w Dąbiu - na modernizację remizo – świetlicy w Dąbiu w kwocie 4.619,57 zł oraz jej doposażenie w artykuły gospodarstwa domowego w kwocie 10.000 zł,

 • w Brzękowicach – na modernizację remizo - świetlicy w Dąbiu w kwocie 12.930,45 zł,

 • w Malinowicach - na projekt i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie zasypanego zbiornika przeciwpożarowego przy ul. Wiejskiej oraz zagospodarowanie budynku i terenu wokół byłej szkoły w Malinowicach.

 • w Gródkowie - na zagospodarowanie placu szkolnego przy Szkole Podstawowej w Gródkowie i placu zabaw w kwocie 17 000 zł oraz doposażenie budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie (zakupy dla Koła Gospodyń Wiejskich w ramach funduszu sołeckiego).

  Zebranie wiejskie dokonało również zmiany uchwały nr 2/10 z dnia 06.08.2010r. dotyczącej wykorzystania funduszu sołeckiego sołectwa Gródków na 2011r. z przeznaczeniem na zagospodarowanie placu szkolnego przy Szkole Podstawowej w Gródkowie w kwocie 12 000 zł.

 • w Goląszy - na remont i modernizację obiektu OSP Goląsza oraz zakup wyposażenia do tego obiektu, a także zagospodarowanie terenu przy placu zabaw.

 • w Strzyżowicach na zakup ogrodzenia i materiałów do wykonania ogrodzenia terenu wokół remizy OSP w Strzyżowicach w kwocie 12 415,10 zł oraz zakup materiałów do remontu szatni LKS „Jedność” w kwocie 7 000 zł.

 • w Górze Siewierskiej – na dostosowanie budynku remizy na potrzeby m.in. Klubu Emeryta oraz młodzieży (zwiększenie ilości dostępnych pomieszczeń na miejsce spotkań) oraz modernizację i rozbudowę obiektu remizy OSP w Górze Siewierskiej.

Ponadto:

 • społeczność sołectwa Psary, uczestnicząca na zebraniu wiejskim w dniu 06.06.2011r. zadecydowała o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego na rok 2012 na modernizację obiektu OSP Psary, zagospodarowanie terenu wokół niego oraz zakup wyposażenia w kwocie 19 000 zł.

 • natomiast mieszkańcy sołectwa Sarnów w dniu 05.08.2011r. - podjęli uchwałę w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na uporządkowanie placu przed Ośrodkiem Kultury i Ośrodkiem Zdrowia w Sarnowie i zagospodarowanie placu szkolnego przy Szkole Podstawowej w Sarnowie w kwocie 16 415 zł oraz pozostałą część środków na zakupy wyposażenia sali Ośrodka Kultury w Sarnowie na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich.