Zdobyte dotacje unijne i krajowe


Dotacje unijne i krajowe

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej otworzyły przed Gminą Psary nowe perspektywy finansowania projektów ważnych dla lokalnej społeczności. Gmina wykorzystuje środki unijne na sfinansowanie dodatkowych zajęć i zakup pomocy dydaktycznych w szkołach i przedszkolach, a także na realizację dużych inwestycji infrastrukturalnych, takich jak modernizacja sieci wodociągowej, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, budowa nowych placów zabaw czy boisk sportowych. Według stanu na 31 grudnia 2023 roku dofinansowanie ze środków unijnych i krajowych otrzymały 144 projekty, których łączna wartość przyznanego dofinansowania wynosi 47 062 637,66 zł.

Wszystkim realizowanym przedsięwzięciom przyświeca wspólny cel

"Rozwój społeczno-gospodarczy gminy i stworzenie mieszkańcom odpowiednich warunków życia, dzięki zapewnieniu dostępu do podstawowych usług publicznych, możliwości wypoczynku, kształcenia, dostępu do informacji i kultury na wysokim poziomie".

Gmina Psary korzysta z następujących programów pomocowych:

 • Zdalna Szkoła+

  Gmina otrzymała kolejne dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego w ramach programu „Zdalna Szkoła+” dla każdej ze szkół z terenu naszej gminy. Do realizacji obowiązku nauki, w tym nauki zdalnej wykorzystanych zostanie tym razem 16 sztuk komputerów przenośnych z pełnym oprogramowaniem.

  Zapotrzebowanie na sprzęt komputerowy zostało określone przez dyrektorów placówek. Ze środków otrzymanego grantu zakupionych zostanie 16 sztuk laptopów przeznaczonych dla nauczycieli i uczniów do realizacji obowiązków szkolnych, w tym ewentualnej kontynuacji kształcenia zdalnego. W pierwszej kolejności komputery trafią do uczniów z rodzin wielodzietnych lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz nauczycieli.

  Kwota dofinansowania w wysokości 45 tys. zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  zestawienie projektów - PROW
  (plik PDF)
  Dofinansowanie z PROW dla Gminy Psary przyznano dla 6 projektów, których łączna wartość wynosi 10 680 344,82 zł, nmatomiastkwota dofinansowanie 4 988 889,00 zł.
PROW 2014 2020 logo
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
  zestawienie projektów - PROW (plik PDF)

  Dofinansowanie z PROW dla Gminy Psary przyznano jak dotąd dla 39 projektów, których łączna wartość wynosi 16 989 722,40 zł, natomiast kwota dofinansowania 7 477 713,00 zł. Beneficjentem środków z PROW jest także Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary, Gminna Biblioteka Publiczna i Zakład Gospodarki Komunalnej.

 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
  zestawienie projektów - POKL
  (plik PDF)

  Z Programu korzystają gminne szkoły i przedszkola, a także Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary. Łączna wartość dofinansowania do 11 realizowanych projektów to 4 418 324,25 zł, a łączna wartość projektów wynosi 4 630 790,49 zł.

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
  zestawienie projektów - RPO WSL (plik PDF)

  W ramach RPO WSL 2007-2013 Gmina Psary pozyskała łącznie 3 114 796,56 zł na dofinansowanie siedmiu projektów, których łączna wartość wynosi 7 917 943,72 zł

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
  zestawienie projektów - RPO WSL (plik PDF)

  W ramach RPO WSL 2014-2020 Gmina Psary pozyskała łącznie 18 069 444,83 na dofinansowanie 34 projektów, których łączna wartość wynosi 26 695 395,37 zł.

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
  zestawienie projektów - POIG (plik PDF)

  W ramach POIG Gmina Psary pozyskała 836 724,00 zł na realizację projektu pn. „Równe szanse na starcie – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Psary”.

 • Wymiana Międzynarodowa
  zestawienie projektów - Komisja Europejska (plik PDF)

  W ramach programu realizowane jest 14 projektów mobilności i wymiany międzynarodowej uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Gimnazjaliści byli już w Rosji, Grecji, Węgrzech i na Sycylii. Szkoła podstawowa w Strzyżowicach współpracuje natomiast ze szkołami z Bułgarii, Rumunii, Włoch, Portugalii, Hiszpanii i Turcji.

 • Programy krajowe
  zestawienie projektów - programy krajowe 2007-2013 (plik PDF)

  W ramach programów krajowych realizowane są projekty przebudowy dróg gminnych, budowa obiektów sportowych czy placów zabaw. Łączna wartość 29 projektów wyniosła 22 232 287,68 zł, a dofinansowanie 8 060 219,52 .
 • Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2021 Moduł II
Wartość dofinansowania w wysokości 28 160,00 zł ze środków budżetu państwa.
Celem Programu jest zwiększenie dostępności finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i  dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.
Logo Maluch 

 •  Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż

Gmina Psary uzyskała na realizację projektu grant w wysokości 23 366,50 zł. Kwota grantu w całości jest przeznaczona na pokrycie kosztów wynagrodzenia osoby zatrudnionej na stanowisku ASPE w okresie realizacji projektu od 01.09.2022 r. do 30.06.2023 r. Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej im. Alfreda Szklarskiego w Sarnowie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie, ul. Szkolna 5, 42-512 Psary.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach II. Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 nr POWR.02.10.00-00-1004/20-00.

Projekt realizowany jest przez Fundację Edukacyjną ODiTK w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Sztuka Włączania”, Fundacją Fundusz Współpracy oraz Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Celem projektu jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzięki wypracowaniu standardu świadczenia usług asystenckich w przedszkolach i szkołach na wszystkich poziomach, prowadzących oddziały ogólnodostępne, z wyłączeniem szkół specjalnych.