Gminny punkt konsultacyjno - informacyjny Programu Czyste Powietrze

FEnIKS i KPO kolor PL CMYK

W związku z podpisanym porozumieniem na obsługę Programu Priorytetowego Czyste Powietrze przez Urząd Gminy Psary z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w Urzędzie Gminy został utworzony punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Czyste Powietrze.

Godziny pracy punktu:

Poniedziałek 7.30-17.00

Czwartek 7.30-15.30

W przypadku chęci skorzystania z pomocy pracownika Urzędu przy przygotowaniu i weryfikacji wniosku o dofinansowanie prosimy o wcześniejszy z nim kontakt pod nr. tel. 32 29 44 932

Uwaga! Od 22.04.2024 r. zmiany w programie Czyste Powietrze (kliknij tutaj).

sm czyste
                       


Dane o wdrażaniu Programu Priorytetowego
Czyste Powietrze na terenie Gminy Psary.

Stan na dzień 30.06.2024 r.

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 701

Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 637

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 473

Kwota wypłaconych dotacji (zł): 5.619. 300,65 zł

Cel i założenia programu „Czyste Powietrze”.
Celem Programu Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła
 i poprawę efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych. Realizacja programu przypada na lata 2018-2029. Termin naboru wniosków i podpisywania umów z beneficjentami upływa 31 grudnia 2027 r. Nabór prowadzony jest  w trybie ciągłym - to znaczy, że do 31 grudnia 2027 r. można starać się o dofinansowanie.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych (maksymalnie 2 lokale w budynku)  z wyodrębnioną księgą wieczystą, których dochód roczny nie przekracza     135 000 zł (brany jest pod uwagę tylko dochód wnioskującego, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego – podstawowy poziom dofinansowania).

W przypadku gdy miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy nie przekracza:
1) 1 894 zł – w przypadku gospodarstw wieloosobowych, 
2) 2 651 zł – w przypadku gospodarstw jednoosobowych.
Beneficjent uprawniony jest do podwyższonego poziomu dofinansowania
Przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza :
1) 1 090 zł – w przypadku gospodarstw wieloosobowych, 
2) 1 526 zł – w przypadku gospodarstw jednoosobowych. 
 Beneficjentów uprawniony jest  do najwyższego poziomu dofinansowania
Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć wówczas zaświadczenie z Ośrodka Opieki Społecznej mieszczącego się w Psarach przy ul. Szkolnej 100

Program przewiduje dofinansowania na:
1.  Wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania programu,
2. Instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (w tym kolektorów słonecznych),
3. Ocieplenie ścian, stropu, podłogi (ocieplenie przegród budowlanych, obliczanie minimalnej grubości izolacji na stronie Kalkulator grubości izolacji (https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl))
4. Stolarkę okienną, stolarkę drzwiową i bramy garażowe (współczynnik przenikana ciepła dla stolarki okiennej do 0,9 dla stolarki drzwiowej do 1,3),
5.Wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,,
6. Mikroinstalacje fotowoltaiczną  - dotacja do nowej instalacji nie rozbudowy (możliwa tylko przy wymianie źródła ciepła).

W przypadku ubiegania się o dotację do termomodernizacji
  dom musi być ogrzewany ekologicznym źródłem ciepła np. gazem, pompą ciepła a jeżeli jest ogrzewany kotłem na paliwo stałe kocioł musi być V klasy i spełniać wymogi ECOPROJEKTU

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.czystepowietrze.gov.pl