Stypendia socjalne

Informujemy, iż w terminie do 15 września 2011 roku ubiegać się można o uzyskanie pomocy materialnej w postaci stypendium szkolnego. Stypendium mogą otrzymać uczniowie wymienieni w art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r, Nr 256, poz. 2572 z póżn. zm.), którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występują przesłanki, o których mowa w art. 90 d ust. 1 ustawy. Informacje dotyczące form realizacji stypendium szkolnego, trybu i sposobu jego przyznawania oraz ustalania jego wysokości znajdują się w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Psary, stanowiącym Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/245/2005 Rady Gminy Psary z dnia 29 marca 2005 roku i dostępnym na stronie www.bip.psary.pl. Wnioski o przyznanie stypendium dostępne są w Urzędzie Gminy Psary, ul. Malinowicka 4, II piętro (pok. 212).