Realizacja programu „Wyprawka szkolna” na terenie gminy Psary

Informacja dotycząca realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna”

W roku 2011 na terenie gminy Psary programem są objęci uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2011/2012 edukację szkolną:

 • w klasach I-III szkoły podstawowej ,

 • w klasie III gimnazjum,

 • uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z[nbsp]niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2011/2012 do szkół podstawowych lub gimnazjum.

Założenia programu :

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie przysługiwać:

 1. uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.);

 2. uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, o[nbsp]którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o[nbsp]pomocy społecznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć na terenie gminie 10% ogólnej liczby uczniów klas I-III szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum,

 3. uczniom słabo widzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną [nbsp]z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2011/2012 do szkół podstawowych lub gimnazjum.

[nbsp]

[nbsp]

Zasady udzielania pomocy:

 • Przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników następuje na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby - za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

 • Wniosek składa się do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2011/2012 do dnia 7 września 2011 roku.

 • Dyrektor szkoły sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, w tym uczniów z rodzin, które nie spełniają kryterium dochodowego oraz uczniów niepełnosprawnych i przekazuje ją wójtowi gminy.

 • Po otrzymaniu listy uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy wójt gminy ustala liczbę uczniów, którzy mogą zostać objęci pomocą w danej szkole i powiadamia dyrektorów szkół o podziale środków.

 • W przypadku szkoły podstawowej, gimnazjum - wójt gminy, przekazuje środki na dofinansowanie zakupu podręczników na rachunek bankowy szkoły.

Zwrot kosztów zakupu podręczników rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym), następuje po przedłożeniu dowodu zakupu podręczników.

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub rodzica zastępczego lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku oświadczenia o zakupie podręczników należy podać informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach omawianego programu. W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów, koszty zakupu podręczników są zwracane po przedłożeniu potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu. Potwierdzenie zakupu powinno zawierać:

 • imię i nazwisko ucznia,

 • klasę, do której uczeń będzie uczęszczał,

 • adres szkoły,

 • wykaz zakupionych podręczników,

 • kwotę zakupu,

 • datę zakupu,

 • czytelny podpis podmiotu, który dokonał zakupu.

Podmiot dokonujący zakupu podręczników wystawia potwierdzenie zakupu na podstawie faktury VAT oraz listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.

[nbsp]

Zwrot kosztów zakupu podręczników nie może przekroczyć odpowiednio kwot:

 • dla uczniów klas I-III szkół podstawowych,

 • dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III szkół podstawowych

do kwoty 180 zł

 • dla uczniów klas III gimnazjów,

 • dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III gimnazjów,

do kwoty 325 zł

 • dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkół podstawowych,

do kwoty 210 zł

[nbsp]

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz Uchwała Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna”– dokumenty zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej www.men.gov.pl w zakładce BIP/Akty prawne/Rządowe programy i projekty.

[nbsp]

Wszelkich informacji na temat realizacji programu na terenie gminy udziela:

Sekretarz Gminy Mirella Barańska - Sorn pod numerem telefonu: 32[nbsp]267 – 21- 21

[nbsp]

[nbsp]