Regionalny konkurs grantowy Równać Szanse

1 sierpnia 2011 roku Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła rozpoczęcie Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu „Równać Szanse 2011” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Misją programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej (13-19 lat) z małych miejscowości (do 20 tysięcy mieszkańców).

Badania naukowe oraz wyniki jednakowych dla wszystkich uczniów egzaminów kończących kolejne etapy edukacji wskazują, że istnieje znacząca różnica pomiędzy szansami na życiowy sukces mieszkańców dużych miast i mieszkańców małych miast oraz wsi. Faktycznie istniejąca różnica w wiedzy jest jednak zdecydowanie mniejsza niż zróżnicowanie w zakresie umiejętności społecznych, takich jak umiejętność właściwej oceny środowiska, w którym młodzież dorasta, umiejętność pozyskiwania wsparcia społecznego dla podejmowanych przez siebie inicjatyw oraz praca w grupie, autoprezentacja i komunikacja interpersonalna. Tymczasem dobry start w dorosłe życie jest uzależniony od właściwej oceny swoich możliwości i możliwości, jakie młodej osobie może zapewnić jej środowisko oraz umiejętności pracy w zespole. Młodzież z małych miejscowości charakteryzuje się deficytem tych umiejętności, co ogranicza jej szanse na życiowy sukces.

Jest także mniej aktywna, jej postawę częściej charakteryzuje bierność i wyuczona bezradność. Projekty, które otrzymują dofinansowanie w ramach Programu „Równać Szanse” stanowią próbę przełamania tej bierności i pokazania młodym ludziom, że ich sukces zależy od nich samych, w większym stopniu niż się im wydaje.

Pomiędzy 13 a 19 rokiem życia kształtuje się społeczna tożsamość człowieka i jego postawa wobec świata społecznego oraz podejmowane są decyzje determinujące przyszłość młodej osoby. Jeśli uda się przekonać nastolatka w tym czasie, że warto być aktywnym i samodzielnym, jego szanse na życiowy sukces wzrosną bez względu na wielkość miejscowości, w której się wychował i uczył.

Regionalny Konkurs Grantowy jest również pomyślany jako szansa dla podmiotów prowadzących działania na rzecz młodzieży. Projekty w konkursie mogą składać zarówno organizacje pozarządowe zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji, jak i gminne biblioteki i domy kultury, a także nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową. Projekty powinny się rozpoczynać najwcześniej 1 stycznia 2012 roku i trwać nie dłużej niż do 31 lipca 2012 roku.

Regionalny Konkurs Grantowy jest organizowany przez czterech Regionalnych Partnerów Programu „Równać Szanse”: Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku, Stowarzyszenie Tratwa z Olsztyna, Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia w Opolu i Centrum Wolontariatu w Lublinie. Do ich obowiązków należy przeprowadzenie naboru wniosków i wybór najlepszych projektów. Każdy z partnerów powołuje Komisję Ekspertów, do której zaprasza ludzi będących autorytetami w regionie – rozumiejących lokalne uwarunkowania i specyficzne problemy, mających zatem wiedzę, na jakie potrzeby powinny odpowiadać projekty.

W Regionalnym Konkursie Grantowym można ubiegać się o dofinansowanie do 7000 zł.

Termin nadsyłania wniosków mija 11 października 2011 roku.

Szczegółowe informacje, zasady konkursu, kryteria oceny projektów oraz dostęp do elektronicznego formularza wniosku znajdują się na stronie internetowej programu www.rownacszanse.pl.

Program „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności istnieje od 2001 roku i jest administrowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. W ciągu dziesięciu kolejnych lat istnienia programu ponad 1600 projektów uzyskało dofinansowanie na łączną kwotę ponad 20 milionów złotych. W programie wzięło udział około 500 tysięcy osób, w tym bezpośrednio ponad 120 tysięcy młodych ludzi.