Stypendium Sportowe Wójta Gminy Psary

Od 15 do 31 grudnia w Urzędzie Gminy Psary przyjmowane będą zgłoszenia do Stypendium Sportowego Wójta Gminy Psary.

Stypendium może być przyznawane zawodnikowi uprawiającemu dyscyplinę w sporcie indywidualnym lub zespołowym, która objęta jest systemem współzawodnictwa sportowego. Kandydat do stypendium musi spełniać następujące warunki:
  1) musi być mieszkańcem gminy Psary od początku tego roku kalendarzowego,
  2) od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku osiągnął wysoki wynik sportowy w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, tj.:
   a) zdobył co najmniej 3 miejsce w zawodach o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej lub wojewódzkiej,
   b) został powołany do ogólnopolskiej lub wojewódzkiej kadry w swojej dyscyplinie sportu,
   c) reprezentował Polskę w mistrzostwach Europy, świata lub w igrzyskach olimpijskich.

Stypendium przyznawane jest na okres 12 miesięcy i wypłacane na koniec każdego kwartału. Wysokość stypendium uzależniona jest od osiągnięć kandydata i określona jest w par. 4 pkt. 3 regulaminu przyznawania Stypendium Sportowego Wójta Gminy Psary (link do regulaminu udostępniony jest poniżej).

Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić:
  1) właściwy organ statutowy macierzystego klubu sportowego zawodnika,
  2) trener lub instruktor,
  3) zainteresowany zawodnik.

Wniosek o stypendium sportowe powinien zawierać:
  1) dane wnioskodawcy (pełna nazwa oraz adres i numer telefonu),
  2) dane personalne zawodnika (imię i nazwisko, miejsce i adres zamieszkania),
  3) numer rachunku, na który będzie wpłacane przyznane stypendium,
  4) krótką charakterystykę zawodnika,
  5) szczegółowe i udokumentowane uzasadnienie wniosku,
  6) w przypadku ubiegania się o stypendium w sporcie zespołowym – zaświadczenie z macierzystego klubu potwierdzające czynny udział zawodnika w   zawodach, które zawarte są w uzasadnieniu wniosku.

Uwaga! Do wniosku należy dołączyć oświadczenie oraz klauzulę informacyjną RODO. Druk klauzuli oraz wniosku zamieszczony jest poniżej.


Wniosek o stypendium należy składać od 15 do 31 grudnia w Urzędzie Gminy Psary, ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary.

Wniosek

Regulamin przyznawania stypendium - UCHWAŁA NR X/109/2019 RADY GMINY PSARY

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie