Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów jest udzielana na podstawie rozdziału 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r. , poz. 2198 ze zm.) oraz uchwalonego przez Radę Gminy Psary regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Psary.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje :
1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Rodzaje pomocy materialnej o charakterze socjalnym:
1) stypendium szkolne,
2) zasiłek szkolny.
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym.


Stypendium szkolne może być udzielone uczniom w następującej formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w tym szczególności w wyjazdach do teatru, kina, muzeum, na tzw. ,,zielone szkoły’’, na wycieczki turystyczno-krajoznawcze, organizowane lub współorganizowane przez szkołę obozy sportowe,
2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zakupu podręczników, lektur szkolnych, słowników, encyklopedii, książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, pomocy naukowych, przyborów szkolnych,
3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zakupu komputerowych programów edukacyjnych, niezbędnego sprzętu komputerowego, opłat za usługi internetowe,
4) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zakupu przyrządów i odzieży niezbędnej na zajęciach praktycznych realizowanych w szkole o profilu zawodowym,
5) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zakupu niezbędnego stroju szkolnego, odzieży sportowej lub obuwia sportowego,
6) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zakupu niezbędnego wyposażenia miejsca nauki ucznia w domu,
7) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieranie, nauki poza miejscem zamieszkania, a w szczególności kosztów zakwaterowania w internacie, transportu do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej,
8) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym poprzez dostarczenie uczniowi książek, pomocy naukowych, przyborów szkolnych lub innego wyposażenia wskazanego przez wnioskodawcę.
9) świadczenia pieniężnego w przypadkach określonych w art. 90d ust. 5 ustawy o systemie oświaty.


Stypendium szkolne może otrzymać każdy uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.


Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnia dochód netto na członka rodziny poniżej 528,00 zł i fakt zamieszkania na terenie gminy Psary.


Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym.
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Kancelarii Urzędu Gminy w Psarach do dnia 15 września danego roku szkolnego, a przypadku słuchaczy kolegiów – do 15 października danego roku szkolnego.


Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy w Psarach (www.psary.pl) , Kancelarii Urzędu lub w Referacie Oświaty pokój 103.
Do wniosku należy dołączyć obowiązkowo zaświadczenie o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku ( z m-ca sierpnia), lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Przy wystawianiu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, aby były zgodne z nazwami umieszczonymi w w/w katalogu zakupów.
Faktury za zakup artykułów szkolnych obowiązują od miesiąca sierpnia.

Szczegółowych informacji dotyczących możliwości uzyskania stypendium lub zasiłku szkolnego udziela Referat Oświaty Urzędu Gminy w Psarach ul. Malinowicka 4 , pokój 103, tel. 32-29-44-923

Załączniki:
Wniosek o stypendium szkolne
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Wniosek o zasiłek szkolny
Wykaz wydatków kwalifikowanych