Zdobyte dotacje unijne i krajowe

Dotacje unijne i krajowe

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej otworzyły przed Gminą Psary nowe perspektywy finansowania projektów ważnych dla lokalnej społeczności. Gmina wykorzystuje środki unijne na sfinansowanie dodatkowych zajęć i zakup pomocy dydaktycznych w szkołach i przedszkolach, a także na realizację dużych inwestycji infrastrukturalnych, takich jak modernizacja sieci wodociągowej, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, budowa nowych placów zabaw czy boisk sportowych. Według stanu na 24 lipca 2018 roku dofinansowanie ze środków unijnych i krajowych otrzymały 124 projekty, których łączna wartość przyznanego dofinansowania wynosi 38 830 257,77 zł.

Wszystkim realizowanym przedsięwzięciom przyświeca wspólny cel

"Rozwój społeczno-gospodarczy gminy i stworzenie mieszkańcom odpowiednich warunków życia, dzięki zapewnieniu dostępu do podstawowych usług publicznych, możliwości wypoczynku, kształcenia, dostępu do informacji i kultury na wysokim poziomie".

Gmina Psary korzysta z następujących programów pomocowych:

 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
  zestawienie projektów - PROW (plik PDF)

  Dofinansowanie z PROW dla Gminy Psary przyznano jak dotąd dla 39 projektów, których łączna wartość wynosi 16 989 722,40 zł, natomiast kwota dofinansowania 7 477 713,00 zł. Beneficjentem środków z PROW jest także Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary, Gminna Biblioteka Publiczna i Zakład Gospodarki Komunalnej.

 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
  zestawienie projektów - POKL
  (plik PDF)

  Z Programu korzystają gminne szkoły i przedszkola, a także Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary. Łączna wartość dofinansowania do 11 realizowanych projektów to 4 418 324,25 zł, a łączna wartość projektów wynosi 4 630 790,49 zł.

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
  zestawienie projektów - RPO WSL (plik PDF)

  W ramach RPO WSL 2007-2013 Gmina Psary pozyskała łącznie 3 114 796,56 zł na dofinansowanie siedmiu projektów, których łączna wartość wynosi 7 917 943,72 zł

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
  zestawienie projektów - RPO WSL (plik PDF)

  W ramach RPO WSL 2014-2020 Gmina Psary pozyskała łącznie 11 389 338,06 na dofinansowanie 16 projektów, których łączna wartość wynosi 17 345 528,02 zł.

- "Budowa przedszkola w Psarach"

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
  zestawienie projektów - POIG (plik PDF)

  W ramach POIG Gmina Psary pozyskała 836 724,00 zł na realizację projektu pn. „Równe szanse na starcie – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Psary”.

 • Wymiana Międzynarodowa
  zestawienie projektów - Komisja Europejska (plik PDF)

  W ramach programu realizowane jest 14 projektów mobilności i wymiany międzynarodowej uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Gimnazjaliści byli już w Rosji, Grecji, Węgrzech i na Sycylii. Szkoła podstawowa w Strzyżowicach współpracuje natomiast ze szkołami z Bułgarii, Rumunii, Włoch, Portugalii, Hiszpanii i Turcji.

 • Programy krajowe
  zestawienie projektów - programy krajowe (plik PDF)
  W ramach programów krajowych realizowane są projekty przebudowy dróg gminnych, budowa obiektów sportowych czy placów zabaw. Łączna wartość 34 projektów wyniosła 31 268 538,18 a dofinansowanie 9 717 235,9 zł.
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zestawienie projektów - PROW(plik PDF)
  Dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020 dla Gminy Psary przyznano jak dotąd dla 2 projektów, których łączna wartość wynosi 3 493 719,51 zł, natomiast kwota dofinansowania 1 876 126,00 zł.
 • Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

- "Szkoła sukcesu"

- "Aktywna integracja rodzin – wsparcie usług świadczonych przez Centrum Usług Społecznych przy remizie OSP w Strzyżowicach"

- "Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego"

logo efs