Obwieszczenie gminy Wojkowice

Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wojkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie dokumentu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 marca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Wojkowice, ul. Jana III Sobieskiego 290 a, 42-580 Wojkowice w sali 25 o godz. 11:00. Termin składania uwag upływa z dniem 2 kwietnia 2020 r.
Treść obwieszczenia
Więcej informacji na stronie https://wojkowice.bip.net.pl/?a=2757

Informacja w szczególności dotyczy mieszkańców sąsiadujących z terenami gminy Wojkowice.