XVI Sesja Rady Gminy Psary

Psary, dnia 21.01.2020r.


RADA GMINY PSARY
42-512 PSARY, ul. Malinowicka 4

Uprzejmie zawiadamiam,
że XVI - Sesja Rady Gminy Psary,
odbędzie się dnia 30 stycznia 2020r. o godz. 14:00
w Ośrodku Kultury w Dąbiu.

Porządek obrad XVI Sesji Rady Gminy Psary przedstawia się następująco:
1) Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Przyjęcie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy Psary.
4) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
5) Informacja z działalności Wójta Gminy Psary w okresie międzysesyjnym.
6) Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2019r.
7) Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy za 2019r.
8) Sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ochrony Środowiska, Sportu i Spraw Społecznych za 2019r.
9) Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2019r.
10) Podjęcie uchwał Rady Gminy Psary w sprawie:
a) Uchwalenia Zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Psary.
b) Sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Preczowie stanowiącej własność gminy.
c) Zmiany załącznika do Uchwały Nr XV/156/2019 Rady Gminy Psary z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Psary na I półrocze 2020r.
d) Zmiany załącznika do Uchwały Nr XV/157/2019 Rady Gminy Psary z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2020r.
e) Zmiany załącznika do Uchwały Nr XV/158/2019 Rady Gminy Psary z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na I półrocze 2020r.
f) Zmiany załącznika do Uchwały Nr XV/159/2019 Rady Gminy Psary z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ochrony Środowiska, Sportu i Spraw Społecznych na I półrocze 2020r.
g) Zmiany w budżecie gminy na 2020 rok.
h) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary.
11) Interpelacje i zapytania.
12) Wolne wnioski.
13) Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy Psary
/-/ Jacenty Kubica

Wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Psary informujemy, iż obrady są transmitowane
i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet, natomiast nagrania z sesji udostępnione są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
Pełna klauzula informacyjna dostępna na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy.

Klauzula Informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Psary reprezentowana przez Wójta Gminy Psary z siedzibą w Urzędzie Gminy w Psarach ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym ma Pan/Pani prawo skontaktować się pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Pana/Pani dane osobowe w postaci barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych oraz wizerunku Pana/Pani osoby zarejestrowanego przez urządzenie nagrywające tj. mikrofon i kamerę podłączoną do systemu obsługi Rady Gminy, - przetwarzane są w celu realizacji przez Gminę jej zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania bez Pana/Pani odrębnej zgody jest art. 6 ust 1 lit. c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 11b ust. 2 oraz art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, a dotyczącego jawności działalności organów gminy w tym transmisji i utrwalania obrad z sesji Rady Gminy, w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Gminy, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji Rady Gminy. Udział w obradach sesji Rady Gminy i posiedzeń jej komisji jest dobrowolny.
4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych oraz osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej i jest udostępnianie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Psary i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej z zastrzeżeniem, że odbiorcami danych audiowizualnych udostępnianych w drodze transmisji w Internecie mogą być podmioty o których mowa wyżej.
6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego, a wskazany przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej;
7. Osoba objęta monitoringiem, która uczestniczy w obradach sesji ma prawo dostępu do nagrania oraz osoba nie pełniąca funkcji publicznej ma prawo do jego usunięcia (anonimizacji) na zarejestrowanych obrazach w tej części nagrania dźwięku lub obrazu, która ujawnia Pana/Pani dane, a które nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej a które zostały przekazane dobrowolnie np. poprzez czynny udział Pana/Pani osoby w obradach sesji Rady Gminy. Prawo do sprzeciwu, ograniczenia lub przeniesienia danych osobowych w postaci nagrania Pana/Pani barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych lub obrazu Pana/Pani wizerunku nie ma w tym przypadku zastosowania.
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w postaci barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych jest dobrowolne (np. zabranie głosu na sesji Rady Gminy), a nagrywanie sesji Rady Gminy nie ma wpływu na realizację przez Pana/Panią praw związanych z uczestnictwem na sesji Rady Gminy. Utrwalenie wizerunku Pana/Pani osoby za pomocą kamery i jego transmisja w Internecie jest obowiązkiem ustawowym Gminy. W przypadku potrzeby skorzystania z przysługujących Panu/Pani praw należy zwrócić się bezpośrednio do Administratora nagrania tj. Gminy Psary.
10. Pani/Pana dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w celu profilowania.