Informacja o wyrobach zawierających azbest

Przypominamy, że właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków, w których zastosowano wyroby azbestowe, są zobowiązani do dokonania corocznej inwentaryzacji znajdujących się na ich nieruchomości wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury, na formularzu zawartym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31). Obowiązek ten dotyczy również właścicieli nieruchomości którzy usunęli wyroby zawierające azbest.

Osoby fizyczne z terenu gminy Psary mają obowiązek przedkładania informacji o wyrobach zawierających azbest znajdujących się na terenie ich posesji Wójtowi Gminy Psary. Z kolei posiadający osobowość prawną właściciele, zarządcy lub użytkownicy nieruchomości, w obrębie których znajdują się wyroby zawierające azbest, zobowiązani są do przedkładania informacji Marszałkowi Województwa Śląskiego.
Zarówno informacje kierowane do Marszałka Województwa Śląskiego, jak i Wójta Gminy Psary należy złożyć w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.

Informacja o wyrobach zawierających azbest