Zmiana opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Psary

W związku ze wzrostem kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 7 listopada 2019 r. na wniosek Wójta Gminy Psary, radni jednogłośnie podjęli uchwałę o przyjęciu nowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wyniesie 17 zł od osoby na miesiąc. Nowa stawka obowiązywać będzie od 1 stycznia 2020 r.

 Wzrost opłat za gospodarowanie odpadami to kwestia, z którą mierzą się w tej chwili wszystkie samorządy w Polsce. Pomimo systematycznego wzrostu kosztów systemu gospodarki śmieciowej, przez ostatnie 3 lata, udawało nam się uniknąć podwyżek. Niestety, ze względu na niezależne od nas czynniki zewnętrzne, nie jest to dłużej możliwe. Gminy mają bowiem niewielki wpływ na zmniejszanie kosztów funkcjonowania systemu – nie możemy zmniejszyć ani ilości frakcji selektywnie zbieranych odpadów, ani częstotliwości odbioru odpadów. System gospodarowania odpadami komunalnymi z mocy prawa musi być systemem samofinansującym się - gmina nie może do niego dokładać, ani na nim zarabiać. Oznacza to, że opłaty pobierane od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady, muszą pokryć wszystkie koszty działania systemu.
Dokonaliśmy drobiazgowej kalkulacji kosztów systemu, zgodnie z wymogami ustawowymi, uwzględniając przy tym: koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Wynika z niej, że aż 84% wszystkich kosztów stanowią opłaty za odbiór, transport i zagospodarowanie, czyli odzysk, recykling i unieszkodliwienie odpadów. Pozostałe 16% to tak naprawdę koszty znikome, z czego: 8,5% to koszty obsługi systemu, 4,2% koszty związane z utrzymaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 2% koszty związane z wyposażeniem mieszkańców w pojemniki, a 1,3% koszty związane z akcją edukacyjną.
Wykonana przez nas kalkulacja uwzględnia również wzrost wynagrodzenia firmy odpowiedzialnej za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Psary, który spowodowany jest wzrostem tzw. opłaty marszałkowskiej, czyli opłaty środowiskowej, stanowiącej podatek nakładany na każdą tonę pozostałości powstałych po przetworzeniu odpadów zmieszanych, umieszczonych na składowisku. Opłata marszałkowska wzrasta ze 170 zł w 2019 r. do 270 zł w roku 2020, czyli aż o 59%.
Znowelizowane przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie pozostawiają wątpliwości co do tego, że każdy mieszkaniec ma obowiązek selektywnie zbierać wytworzone przez siebie odpady komunalne. Potwierdza to chociażby zlikwidowanie w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, możliwości wyboru czy segreguję odpady czy nie prowadzę selektywnej zbiórki odpadów. W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, rada gminy miała także obowiązek uchwalić nową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Gminy Psary na wniosek Wójta Gminy Psary, jeżeli właściciel nieruchomości nie będzie zbierał odpadów w sposób selektywny zostanie obciążony miesięczną opłatą wynoszącą 68 zł od osoby.

Informujemy, że zmiana wysokości stawki nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów, jak również nie powoduje zmiany terminu i sposobu płatności, ani zmiany numeru indywidualnego konta bankowego. Pozostali właściciele nieruchomości, którzy deklarowali zbiórkę nieselektywną odpadów są zobowiązani do złożenia nowych deklaracji.
Właściciele nieruchomości, którzy dokonali wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc styczeń 2020 r. i/lub kolejne miesiące w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę opłaty, zobowiązani są dokonać dopłaty wynikającej z podwyższenia stawki.

W związku z powyższym od 10 grudnia 2019 r. do właścicieli nieruchomości będą dostarczane zawiadomienia, w postaci pism za pokwitowaniem, przez osoby upoważnione do dostarczania przesyłek urzędowych. Uprzejmie prosimy o odbieranie wspomnianej korespondencji.