Nowelizacja ustawy o odpadach - obowiązek selektywnej zbiórki i zmiany w deklaracjach

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, która obowiązuje od dnia 06.09.2019 r. wprowadza zmiany w zakresie selektywnej zbiórki odpadów oraz terminu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Psary.

 

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zamieszkanie na nieruchomości mieszkańca lub jego wyprowadzenie się, narodziny dziecka, zgon mieszkańca oraz inne zdarzenia mające wpływ na wysokość zobowiązania z tytułu opłaty), właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (w związku z powyższym np. deklaracje ze zmianą za miesiąc październik należy składać do 10 listopada i analogicznie w miesiącach następnych).
Osoby, które stają się mieszkańcami Gminy powinny być zgłaszane w deklaracjach każdorazowo w następujących przypadkach:
- czasowo przebywali poza Gminą i wracają do domów
- wybudowali nowy dom i w nim zamieszkali
- przeprowadzili się z innej miejscowości do Gminy Psary
- są obcokrajowcami i zamieszkali na terenie Gminy
Mieszkańcami Gminy są również wszystkie nowo narodzone dzieci.
Bardzo ważne jest wskazanie wszystkich osób zamieszkujących – faktycznie przebywających na danej nieruchomości ponieważ ilość zdeklarowanych osób jest istotnym składnikiem mających wpływ na wysokość opłaty za odpady.
Brak zrealizowania obowiązku zgłoszenia mieszkańca do systemu odbioru odpadów komunalnych skutkuje koniecznością przypisu i rozliczenia opłaty wstecz od dnia zamieszkania w Gminie.
Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny.
Wyjątkiem od powyższej reguły jest złożenie deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania w związku ze śmiercią mieszkańca. Wówczas nową deklarację należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
W przypadku zakończenia zamieszkiwania np. w związku ze sprzedażą nieruchomości, zakończeniem umowy najmu, wyprowadzką (nie pozostaje na nieruchomości żaden mieszkaniec) należy złożyć deklarację, a jako powód jej złożenia wskazać „wygaśnięcie obowiązku”. W takiej deklaracji nie wskazuje się kwoty do zapłaty.


Obowiązek selektywnej zbiórki odpadów


Zgodnie z nowelizacją ustawy obowiązkiem właściciela nieruchomości, a tym samym wszystkich mieszkańców, którzy przebywają na danej nieruchomości jest zbieranie w sposób selektywny powstałych na jej terenie odpadów komunalnych. Dotychczas taki obowiązek wynikał z regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie w obecnym stanie prawnym wynika również bezpośrednio z Ustawy.
Wprowadzony ustawowo obowiązek obliguje wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy złożyli deklarację na stawkę opłaty za odpady niesegregowane do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i rozpoczęcia zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Nową deklarację należy złożyć w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Psary, przesłać elektroniczną skrzynką podawczą (ePUAP) lub pocztą.
Istotną zmianą w dotychczas obowiązujących przepisach jest wprowadzenie przepisów karnych za niedopełnienie obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości podlega wówczas karze grzywny wymierzanej na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.