07 czerwiec 2018

Od stycznia do 15 marca br. prowadzono w naszej gminie badanie ankietowe mieszkańców zainteresowanych wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w swoich domach.

Badanie to służyło zebraniu jak największej ilości informacji o potrzebach mieszkańców w tym zakresie. Do urzędu wpłynęły odpowiedzi od ponad 20,5% gospodarstw domowych z terenu naszej gminy. Największy odzew uzyskaliśmy ze strony mieszkańców Psar, gdzie aż 167 domostw złożyło wypełnioną ankietę. Dzięki tym odpowiedziom będziemy mogli ustalić dokładnie, na jakie inwestycje proekologiczne jest największe zapotrzebowanie oraz jakie wsparcie finansowe ze strony budżetu gminy i dotacji zewnętrznych jest niezbędne. Badanie dało nam także lepszą wiedzę na temat stanu technicznego domów mieszkańców i największych problemów z ich modernizacją czy utrzymaniem, zwłaszcza w kontekście metod ogrzewania. Zdobyliśmy też informacje, o ilości budynków wymagających pilnego usunięcia azbestu z ich powierzchni.

Respondenci wykazali się dobrą znajomością tematu, wskazując konkretnie, jakich udoskonaleń potrzebują, a także podając własne rozwiązania proekologiczne. Mieszkańcy najbardziej interesowali się wymianą kotła (najczęściej zaznaczano opcję z kotłem gazowym) oraz ociepleniem ścian zewnętrznych domu. Niewiele mniejszą uwagą cieszyły się docieplenia dachów/dachospadów oraz instalacje kolektorów słonecznych, dalej znalazła się m.in. fotowoltaika. Na samym końcu udogodnień wymienianych przez ankietowanych znalazły się pompy ciepła – tylko 56 domostw rozważa takie rozwiązanie techniczne. Wśród wypełniających ankiety znalazły się także osoby, które podsuwały nam własne pomysły np. budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, budowę wiatraka produkującego energię i inne.

Na część z tych usprawnień gmina będzie starała się pozyskać fundusze. Planowane inwestycje odbędą się w 2016 r. Zainteresowani mieszkańcy, którzy w ankiecie podali nam swoje dane kontaktowe, będą informowani o działaniach samorządu w tych kwestiach.

Wyniki ankiety posłużą teraz do opracowania „Programu efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”. Dokument ten pozwoli zaplanować działania na najbliższe lata na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza oraz zapewni bezpieczeństwo energetyczne gminy.

Wszystkich mieszkańcom serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety i zachęcamy do współpracy w przyszłości.

07 czerwiec 2018

20 lutego 2015 r. Sejm, po kilku latach przygotowań, uchwalił ustawę o odnawialnych źródeł energii (OZE), która ma uregulować ten rynek oraz pomóc promować ekologiczne rozwiązania m.in. w budownictwie jednorodzinnym. 11 marca Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę i stała się ona obowiązującym prawem.

Jednym z najistotniejszych przepisów ustawy o OZE jest tzw. zapis prosumencki, który stanowi, że każda osoba fizyczna określana jako prosument (jednoczesny producent i konsument energii) po zainstalowaniu np. instalacji fotowoltaicznej będzie mogła odsprzedawać do sieci nadmiar wyprodukowanej energii po następujących stawkach: (1) instalacje do 3 kW = 0,75 zł/kW, (2) instalacje powyżej 3 kW, ale nie więcej niż 10 kW = 0,65 zł/kW. Nadmiar energii będziemy mogli odsprzedawać przez okres 15 lat, licząc od daty pierwszego dnia odprowadzania energii do sieci. Zdaniem autorów zapisu prosumenckiego wprowadzenie takich możliwości pozwoli rozruszać segment mikroinstalacji, co w efekcie umożliwi obniżenie ich ceny i doprowadzi do spopularyzowania takich instalacji w Polsce. Dzięki temu kolejnym prosumentom miałoby się już opłacać inwestowanie w takie urządzenia bez specjalnej taryfy.

OZE to jeden z priorytetów polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej. Jednym z jej celów jest 20-proc. udział tych źródeł w finalnym zużyciu energii. Dla Polski ten cel jest nieco niższy - średnio 15,5 proc. Stopa zwrotu inwestycji w źródła odnawialne jest jeszcze stosunkowo długa względem źródeł konwencjonalnych, dlatego aby się one rozwijały, trzeba je wspierać, czyli dotować. Ustawa m.in. kompleksowo reguluje te kwestie.

Uchwalenie ustawy zbiegło się również z dotacjami, jakie każda osoby fizyczne będą mogły dostać z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 40%. Dotacje ruszają na przełomie marca i kwietnia 2015 roku, o czym będziemy informować na łamach naszej prasy oraz strony psary.pl

Źródło: PAP, Janusz Parkitny

07 czerwiec 2018

Współcześnie jednym z najbardziej ekologicznych paliw jest biomasa, którą najczęściej można spotkać w postaci pelletu (peletu).

Proces tworzenia pelletu opiera się na prasowaniu trocin z drzew iglastych za pomocą wysokiego ciśnienia. Pellet jest innowacyjnym rozwiązaniem zarówno dla domów jednorodzinnych jak i większych obiektów. Jego właściwości pozwalają użytkownikom kotłów na znacznie przyjemniejszą eksploatację urządzeń grzewczych w porównaniu do węgla czy eko-groszku. Pellet charakteryzuje się niską zawartością wilgoci. Jego średnica wynosi od 6 do 8 mm, i co najważniejsze, z jednej tony pelletu otrzymujemy zaledwie około 3-4 kg „ekologicznego” popiołu – nawozu, który z powodzeniem możemy stosować do swoich ogrodów.

Porównanie pelletu z węglem nie pozostawia złudzeń – paliwo z biomasy wygrywa w każdej kategorii. W przypadku węgla ilość odpadowego popiołu i żużlu wynosi od 100 do 400 kg na tonę, który oprócz kłopotliwej utylizacji i czyszczenia, powoduje szybsze zużywanie się podzespołów kotła, a to wszystko rodzi kolejne „ukryte” koszty. Ponadto węgiel jest paliwem wykazującym bardzo niekorzystne działanie na środowisko. Szczególnym problemem w sezonie grzewczym jest również smog, który nie tylko jest uciążliwy, ale wręcz zagrażający życiu między innymi z powodu zawartej w nim rakotwórczej substancji o nazwie benzo[a]piren oraz innych związków chemicznych.

W przypadku pelletu nie ma takich niedogodności i niebezpieczeństw. Nie powstaje smog, nie wytwarzają się szkodliwe substancje, a przy rozpalaniu możemy jedynie poczuć zapach lasu. Ponadto spalanie pelletu powoduje bardzo niską emisję gazów NO i SO. Dlatego też pellet nazywany jest „zielonym węglem”. Również żywotność kotłów pelletowych jest znacznie dłuższa. Składowanie pelletu także nie stanowi problemu, gdyż paliwo to jest dostępne w wygodnych 15-25 kg workach układanych na palecie, bądź luzem w tzw. big-bagach.

Sprawność kotłów pelletowych jest porównywalna do kotłów gazowych i olejowych. Wartość opałowa pelletu wynosi około 18,0 J/g a jego wartość cieplna 19,0 J/g, a jego średnia moc energetyczna to 4.7 – 5.3 MWh na tonę. Nowoczesne piece są w pełni zautomatyzowane: samoczynnie się rozpalają i wygaszają oraz dozują z podajnika odpowiednią ilość paliwa potrzebną do uzyskania pożądanej temperatury. Przy zakupie dobrej jakości kotła i pelletu możemy przyjąć, że będziemy spalać tyle samo pelletu, co węgla czy eko-groszku. Najwyższej jakości pellet w sezonie grzewczym kosztuje tyle samo co węgiel, z tą różnicą, że jakości węgla nigdy nie możemy być pewni. Natomiast w pozostałych miesiącach cena tego biopaliwa jest znacznie niższa.

Tekst przygotowany przez: Patrycję Lisowską. P.W. Budmet Nocoń

07 czerwiec 2018

Co zrobić, aby nasz dom był bardziej wydajny energetycznie? Jak zaoszczędzić na rachunkach za energię? Co zrobić, aby żyć zdrowiej, bardziej ekologicznie i dbać o środowisko naturalne?

Jednym z rozwiązań powyższych problemów jest zastosowanie odnawialnych źródeł energii.  Energia odnawialna to energia pochodząca z naturalnych, niewyczerpywanych źródeł takich jak wiatr, promieniowanie słoneczne, geotermia, zasoby wodne czy stała biomasa, biogaz i biopaliwa ciekłe.

Biorąc pod uwagę warunki klimatyczne w Polsce, w domach jednorodzinnych można zastosować kilka technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE), które po przetworzeniu dostarczają nam prąd oraz ciepło. Należą do nich między innymi: kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne (PV), przydomowe elektrownie wiatrowe, pompy ciepła, rekuperatory, systemy odzysku ciepła ze ścieków, gruntowe wymienniki ciepła oraz tzw. rozwiązania hybrydowe, które polegają na łączeniu różnych technologii OZE. Najczęściej stosowane rozwiązania to kolektory słoneczne, fotowoltaika oraz pompy ciepła. Co daje nam zastosowanie tych technologii? Jak one działają i do czego służą?

Kolektory słoneczne (panele słoneczne, potocznie nazywane solarami) służą do zamiany energii pochodzącej ze słońca na energię służącą przede wszystkim do podgrzewania wody użytkowej oraz rzadziej na potrzeby ogrzewania pomieszczeń. Projektując instalację opartą na kolektorach słonecznych, należy wziąć pod uwagę liczbę mieszkańców oraz ich zapotrzebowanie na ciepłą wodę, a także poziom nasłonecznienia na terenie, na którym mieszkamy i możliwość odpowiedniego ustawienia kolektorów względem stron świata. Kolektory najlepiej sytuować  na południe, toteż nie zawsze istnieje możliwość montowania ich na dachu; W takich przypadkach stosuje się instalacje na elewacjach czy też konstrukcje wolnostojące z solarami.

Innym rozwiązaniem dla systemu grzewczego, zarówno całego domu jak również wody użytkowej, jest pompa ciepła. To urządzenie pozwalające na odzyskanie energii cieplnej z ziemi, powietrza lub wody. Aby pompa mogła zadziałać, jedyne, czego potrzebuje, to prąd. Jej działanie polega na przesyłaniu ciepła, za pomocą sprężarki, z miejsc o niższej temperaturze do miejsc o wyższej temperaturze. Następnie energia jest kondensowana i przekazywana do ogrzewanego pomieszczenia. Podobnie jak przy zastosowaniu innych OZE, w wyborze pompy także należy kierować się faktycznymi potrzebami domowników oraz specyfiką budynku.

Coraz częściej stosowanym rozwiązaniem jest także rekuperator, który odzyskuje ciepło z wentylacji. Jego działanie jest bardzo proste: urządzenie ogrzewa powietrze wpływające do domu powietrzem, które wypływa z budynku. Służy zatem do ogrzewania naszego domu. Decydując się na takie rozwiązanie należy zwracać szczególną uwagę na sprawność urządzenia oraz ilość prądu, jaką zużywa.

Zarówno do działania kolektorów, rekuperatora jak również pomp ciepła potrzebny jest prąd. A zatem stanowi on dla nas nadal spory koszt. Czy możemy go zatem wyprodukować sami? Tak, dzięki zastosowaniu paneli fotowoltaicznych lub przydomowej elektrowni wiatrowej.

Ogniwa fotowoltaiczne (panele fotowoltaiczne, PV) służą do przekształcania energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną za pomocą tzw. ogniw słonecznych. Aby praca ogniw była jak najbardziej efektywna, muszą one być odpowiednio zamontowane. Należy uwzględnić położenie domu względem kierunków geograficznych, a także kąt nachylenia dachu i przeszkody terenowe, które mogłyby powodować okresowe zacienienia. Możliwe jest również montowanie ogniw jako konstrukcji wolnostojących na działkach. Dzięki ogniwom produkujemy prąd elektryczny na własne potrzeby, a nadwyżki możemy odsprzedać do sieci.

Interesującym, choć kosztownym rozwiązaniem są przydomowe elektrownie wiatrowe. Jest to technologia szczególnie warta rozważenia, gdy z lokalizacją domu związane są uciążliwe przerwy w dostawie energii z innych źródeł.

Możliwe i wskazane jest łączenie ze sobą więcej niż jednego źródła odnawialnej energii. Popularne zaczynają być rozwiązania hybrydowe czyli łączące kilka technologii w jedną. Takim rozwiązaniem są kolektory hybrydowe, łączące ogniwa fotowoltaiczne i kolektory słoneczne. Jednocześnie podgrzewają one wodę i wytwarzają energię elektryczną. Pozwala to w bardziej optymalny i efektywny sposób wykorzystać zasoby naturalne w naszym codziennym życiu.

Mówi się, że energia z OZE jest droga i mało opłacalna, a okres zwrotu długi i niepewny. Jednak – dzięki zmianom w przepisach prawa, dotacjom oraz coraz tańszym i wydajniejszym technologiom – OZE zaczyna nabierać innego wymiaru. Dlatego zapraszamy do lektury kolejnych artykułów, a w przypadku pojawiających się pytań zachęcamy do kontaktu z nami:

SEMPER POWER SP. z o.o.

Krzysztof Lipka, doradca techniczno-handlowy, tel. 519 589 648, 605 615 596, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., ul. Główna 7, 42-693 Krupski Młyn

W kolejnych artykułach dotyczących odnawialnych źródeł energii znajdziecie Państwo szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych rozwiązań OZE. Spróbujemy w tych tekstach odpowiedzieć na najważniejsze pytania: Jak one działają? Jak je montować i stosować? Jaką technologię wybrać do swojego domu? Jak sprawdzić opłacalność i okres zwrotu z inwestycji? Jaka dokumentacja jest niezbędna do ich stosowania?

autor: Janusz Parkitny

07 czerwiec 2018

Od maja do września br. trwała akcja informacyjno-edukacyjna pod nazwą „Dom energooszczędny”. Jej głównym zadaniem była promocja nowoczesnych rozwiązań w budownictwie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz kształtowanie odpowiednich postaw proekologicznych wśród mieszkańców gminy.

Akcja została zorganizowana przez Gminę Psary, a jej adresatami były wszyscy zainteresowani technologiami energooszczędnymi w budownictwie domów. Przedsięwzięcie to pomogło podnieść poziom wiedzy i świadomość mieszkańców w zakresie wykorzystania tych ekologicznych rozwiązań we własnych posesjach. Stanowiło również idealną podstawę merytoryczną dla rozpoczynających się w gminie od listopada br. projektów z dotacjami na termomodernizację indywidualnych domów, wymianę kotłów węglowych oraz instalację fotowoltaiki i kolektorów słonecznych.

Przedsięwzięcie „Dom energooszczędny” składało się z wielu działań i wydarzeń rozłożonych w czasie od maja do września br. Pierwszym z nich były otwarte warsztaty edukacyjne na temat nowoczesnych rozwiązań proekologicznych, które odbyły się w dniach 25 maja – 2 czerwca br. w pięciu sołectwach. Punkt kulminacyjny całej akcji miał miejsce 27 czerwca, kiedy to odbyły się otwarta konferencja oraz bezpłatne targi wystawiennicze poświęcone energooszczędnym rozwiązaniom w budownictwie domów. Tego dnia sala remizy OSP w Dąbiu oraz sąsiadujący z nią duży plac zapełniły się stoiskami kilkunastu wystawców oraz specjalistami z zakresu budownictwa ekologicznego. W programie znalazło się aż 9 prezentacji i wykładów (prowadzonych m.in. przez ekspertów z Planergia.pl, Saint-Gobain i Viessmann), konsultacje z fachowcami, pokazy energooszczędnych urządzeń i rozwiązań technologicznych dla domów. Dodatkowo każdy uczestnik otrzymał bezpłatnie poradnik o odnawialnych źródłach energii, materiały konferencyjne oraz publikatory konkretnych wystawców. Przewidziano także mały poczęstunek dla gości. Nad poziomem i przebiegiem konferencji czuwał patron merytoryczny projektu – Planergia.pl.

Inicjatorzy „Domu energooszczędnego” skierowali swój przekaz edukacyjny także do dzieci i młodzieży, mając na celu wykształcenie w nich właściwych postaw proekologicznych oraz pozyskanie w ich osobach przekonujących ambasadorów energooszczędnych technologii w naszej gminie. Ponieważ tematyka ta była dla dzieci dość abstrakcyjna i trudna, idealnym narzędziem pedagogicznym okazała się nauka poprzez zabawę.
W pierwszej kolejności, w ramach wakacyjnych zabaw plastycznych w Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się warsztaty promujące myślenie ekologiczne. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się również nowatorskie zajęcia, gry i konkursy dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat, które przeprowadzono 13 września br. podczas Gminnych Dożynek. Cztery rodzaje zajęć dla różnych grup wiekowych odbyły się tego dnia pod wspólnym hasłem „Zbuduj swój ekologiczny dom”. W programie znalazły się m.in.: budowanie domu z klocków styropianowych i plastikowych butelek, konkursy z nagrodami, krzyżówki ekologiczne, zabawy edukacyjne dla dzieci, wesołe zajęcia plastyczne. Najbardziej aktywni i pojętni „uczniowie” zasad ekologicznego budownictwa zostali nagrodzeni zestawami szkolnych akcesoriów. Bezsprzecznie największą atrakcją okazało się wspólne konstruowanie przez dzieci domu z energooszczędnych i lekkich prefabrykatów styropianowych, które można było składać niczym duże klocki. Po udanym montażu dzieci radośnie przystąpiły do kolorowania ścian swej nowej nieruchomości i zwiedzania jej wszystkich zakamarków. Natomiast rodzice i dziadkowie w oczekiwaniu na swe pociechy mogli zapoznać się z treściami bezpłatnego poradnika o energooszczędnym budownictwie, który powstał w ramach tego samego projektu przy okazji czerwcowej konferencji i targów ekologicznych w Dąbiu. Zajęcia dla ponad 60 dzieci przeprowadzono w tzw. kręgu ogniskowym w lasku tuż za boiskiem LKS Iskra Psary w godzinach od 15:00 do 19:00. Nad właściwą organizacją czuwała wyspecjalizowana obsługa animatorów zaangażowanych przez Planergia.pl.

„Dom energooszczędny” – projekt informacyjno-edukacyjny promujący budownictwo energooszczędne i ekologiczne wśród mieszkańców Gminy Psary jest finansowany z budżetu Gminy Psary oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Organizator akcji: Gmina Psary. Partner merytoryczny i patron medialny: Planergia.pl

Wyposażeni w cenną wiedzę teoretyczną i praktyczną mieszkańcy gminy Psary mogą teraz ubiegać się o dofinansowanie docieplenia ich budynków oraz wymiany pieców węglowych na kotłownie na gaz lub biomasę oraz wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii. Maksymalny poziom dotacji dla jednego budynku wyniesie aż 52 tys. zł. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się już 9 listopada br. Więcej informacji na www.psary.pl

 

Broszura informacyjna o energooszczędnym budownictwie:

Publikacja "Dom energooszczędny" to kompleksowy poradnik o budownictwie energooszczędnym i praktycznym zastosowaniu odnawialnych źródeł energii. Przystępnie przedstawiono w nim najważniejsze rozwiązania energooszczędne w budownictwie jak: fotowoltaika, kolektory słoneczne, pompy ciepła, nowoczesne kotły, turbiny wiatrowe i inne.

Artykuły o projekcie:


Prezentacje z konferencji "Dom energooszczędny":


Relacje wideo z konferencji "Dom energooszczędny":

autor grafiki: Gmina Psary

07 czerwiec 2018

PROGRAM PIERWSZY

Termoizolacja budynków indywidualnych – projekt realizowany w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary”, współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz środków budżetu gminy. Celem projektu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych w budynkach jednorodzinnych. Wysokość dofinansowania wyniesie do 80%, ale nie więcej niż 40 000 zł. Program realizowany będzie poprzez:

a) docieplenie ścian – dofinansowanie maksymalne 16 000 zł,

b) docieplenie stropów lub dachów – dotacja max. 9 600 zł,

c) wymianę okien – dotacja max. 14 400 zł.

Uzyskanie dotacji do termomodernizacji budynku możliwe jest w przypadku, gdy Inwestor:

• posiada w budynku wyłącznie ekologiczne źródło ciepła (kocioł gazowy, kocioł na biomasę lub inne odnawialne źródło energii)

• lub zobowiąże się do fizycznej likwidacji posiadanego kotła na paliwo węglowe (co zostanie potwierdzone stosownym dokumentem np. protokołem likwidacji, kartą przekazania odpadu) i zobliguje się do instalacji kotła gazowego lub na biomasę w ramach drugiego projektu, o którym mowa poniżej lub instalację przeprowadzi samodzielnie na własny koszt w ciągu 1 roku od daty zakończenia termomodernizacji.

Nabór do programu pierwszego będzie ciągły, a o zakwalifikowaniu do niego decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Dokumenty do pobrania:


PROGRAM DRUGI

Wymiana indywidualnych źródeł ciepła (wymiana kotła węglowego na nowy na gaz lub biomasę) oraz budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w modernizowanych pod względem energetycznym budynkach – realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2014-2020. Celem tego projektu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych oraz montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych.

Program realizowany będzie poprzez wymianę starych pieców węglowych na nowe kotły na gaz lub biomasę oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami.

Dodatkowo przy wymianie pieca możliwa jest instalacja: kolektorów słonecznych, pompy ciepła, ogniw fotowoltaicznych.

Wysokość dofinansowania wyniesie:

a) 85%, ale nie więcej niż: 12 750 zł w przypadku wymiany starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła gazowe lub biomasę, 12 750 zł w przypadku instalacji kolektorów słonecznych oraz kolejnych 12 750 zł w przypadku instalacji pomp ciepła,

b) 80% (chyba że Regulamin konkursu w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 do Działania 4.3 publikowany przez Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego będzie stanowił inaczej), ale nie więcej niż 17 000 zł w przypadku instalacji ogniw fotowoltaicznych.

Podstawowym działaniem w tym projekcie będzie wymiana kotła c.o., natomiast jeśli ktoś jest zainteresowany instalacjami odnawialnych źródeł energii, może przy okazji wymiany kotła zainstalować w swoim domu kolektory słoneczne lub ogniwa fotowoltaiczne. Program skierowany jest do osób, które już teraz mają ocieplony dom lub równocześnie będą przeprowadzać inwestycję polegającą na ociepleniu domu i wymianie pieca węglowego na gazowy lub biomasę.

Nabór do programu drugiego będzie trwał do 31 stycznia 2016 r., a o zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Dokumenty do pobrania:

 

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Psary,

Zachęcam Was do skorzystania z obu programów dofinansowań do inwestycji proekologicznych. Jestem przekonany, że oprócz poprawy jakości środowiska naturalnego, pozwolą one zmniejszyć koszty związane z zakupem paliwa grzewczego lub energii elektrycznej w każdym zmodernizowanym domu. Co ważne, oba programy będą realizowane w trybie ciągłym, a to znaczy, że nawet po wyczerpaniu limitu środków w pierwszym naborze, w kolejnych latach będziemy uruchamiać nowe.

Realizacja powyższych projektów stała się możliwa dzięki znaczącej poprawie stanu gminnych finansów w ostatnich latach oraz pozyskaniu unijnej i krajowej dotacji na ten cel. Już w 2016 roku przewidujemy zabezpieczyć w budżecie gminy ponad 1 mln zł na dotacje dla mieszkańców. Duża nadwyżka operacyjna, czyli różnica pomiędzy bieżącymi dochodami i bieżącymi wydatkami, to również gwarancja tzw. wkładu własnego gminy, który jest konieczny do starania się o kolejne fundusze na projekty dofinansowywane z budżetu Unii Europejskiej oraz Skarbu Państwa. Korzystając z tej dobrej sytuacji, w nadchodzącym roku planujemy rozpocząć dodatkowe projekty związane z usuwaniem azbestu oraz montażem różnych technologii odnawialnych źródeł energii.

Serdecznie zachęcam do skorzystania z dotacji na inwestycje proekologiczne!

Wójt Gminy Psary, Tomasz Sadłoń