09 wrzesień 2019

Na terenie gminy Psary nie funkcjonują podmioty prowadzące działalność w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przedmiotowe odpady w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dąbiu ul. Pocztowa 34a, lub wystawić przed posesję w dniu odbioru (tj. łącznie z odpadami wielkogabarytowymi). Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać również w sklepie przy zakupie nowego urządzenia na zasadzie „sztuka za sztukę”.

09 wrzesień 2019

PSZOK jest zlokalizowany w Dąbiu przy ul. Pocztowej 34a i funkcjonuje w następujących dniach:
• poniedziałek - od godz. 13:00 do godz. 17:00
• środa - od godz. 13:00 do godz. 17:00
• piątek - od godz. 8:00 do godz. 12:00
• w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca od godz. 8:00 do godz. 13:00

PSZOK jest obsługiwany przez firmę Remondis Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach.

Rodzaje odpadów przyjmowanych w PSZOKu:
• papier,
• metal,
• meble i inne odpady wielkogabarytowe,
• zużyte opony,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• przeterminowane leki i chemikalia,
• zużyte baterie i akumulatory,
• odpady zielone i ulegające biodegradacji (w limicie 100kg/rok/właściciela nieruchomości, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
• odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (w limicie 100kg/rok/właściciela nieruchomości, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym).

Adresy punktów zbierania folii i sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

KOMART Sp. z o.o., 44-193 Knurów, ul. Szybowa 44, tel. 32/235 11 83, 32/335 50 60

09 wrzesień 2019

Podmioty odbierające odpady komunalne z terenu gminy Psary w 2018 r.:

1

Podmioty zbierające w 2018 r. na terenie gminy Psary odpady komunalne stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:

2

Podmioty odbierające odpady komunalne z terenu gminy Psary w 2017 r.:

3

07 czerwiec 2018

Na terenie naszej gminy działa już od kilkunastu lat skuteczny system odbierania odpadów komunalnych, do którego mieszkańcy są przyzwyczajeni i nowy model w dużej mierze na nim bazuje. Wybrana przez gminę w przetargu firma od 1 lipca 2013r. będzie odbierać z nieruchomości zamieszkanych śmieci zmieszane oraz odpady segregowane w następujących frakcjach: tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe, papier i tektura oraz szkło. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz meble, opony i inne odpady wielkogabarytowe będą odbierane od mieszkańca raz na pół roku, a metale raz na rok. Nowy model systemu gospodarowania odpadami przewiduje utworzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, do którego w określonych dniach i godzinach jego funkcjonowania mieszkańcy będą mogli dostarczać następujące odpady: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, metale, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone i odpady budowlane z drobnych remontów w ramach limitu 100kg na gospodarstwo domowe na rok.


W Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie przyjęto limit odpadów zmieszanych wytwarzanych przez
1 mieszkańca w wysokości 60 litrów miesięcznie na osobę. Wielkość ta została wyliczona w oparciu o dane ze sprawozdań dotyczących ilości zebranych odpadów komunalnych zmieszanych z terenu gminy Psary w poprzednich latach. W ramach uiszczanej opłaty śmieciowej każda posesja zostanie wyposażona w pojemnik na odpady zmieszane o pojemności adekwatnej do liczby osób zamieszkujących na niej np. nieruchomość, na której mieszkają 2 osoby otrzyma kosz 120 litrowy, a 4-osobowa rodzina dwa pojemniki o pojemności 120 litrów lub pojemnik o pojemności 240 litrów. Odpady zmieszane będą odbierane od mieszkańców przez cały rok dwa razy w miesiącu.


W ramach uiszczonej opłaty mieszkaniec otrzyma także worki na odpady segregowane (plastik, szkło, papier i metal) oraz uzyska możliwość oddawania określonych odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Przedstawione powyżej usługi składają się na zakres podstawowy, który obejmuje opłata śmieciowa.


Nowy system gospodarowania odpadami nie obejmuje nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady, czyli np. posesji, na których prowadzona jest działalność gospodarcza. Właściciele sklepów, restauracji, zakładów usługowych i produkcyjnych, tak jak dotąd zobowiązani będą do posiadania umowy z odpowiednią firmą, która będzie odbierać śmieci z ich terenu.

INFORMATOR dotyczący systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

07 czerwiec 2018

Publikujemy pełny harmonogram odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Psary przygotowany przez firmę Remondis z Tarnowskich Gór, która odbiera odpady z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Psary.

Wystawianie śmieci wcześniej

Uprzejmie prosimy mieszkańców gminy Psary o wystawianie przed posesję koszy na śmieci oraz worków z posegregowanymi opadami: jeden dzień przed terminowym odbiorem śmieci przez firmę Remondis lub przed godziną 6.00 rano w dniu odbioru odpadów. Przypominamy, iż firma Remondis nie ma obowiązku odbioru koszy na śmieci oraz worków bezpośrednio z terenu posesji. Niewystawienie kosza na śmieci lub worków z odpadami przed 6:00 rano może skutkować nieodebraniem odpadów.

Kontakt do firmy odbierającej śmieci

REMONDIS
ul. Nakielska 1-3, 42-600 Tarnowskie Góry
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel./fax 32 285 46 18

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych:

07 czerwiec 2018

Zmiana stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów od stycznia 2020 roku

W związku ze wzrostem kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 7 listopada 2019 r. na wniosek Wójta Gminy Psary, radni jednogłośnie podjęli uchwałę o przyjęciu nowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wyniesie 17 zł od osoby na miesiąc. Nowa stawka obowiązywać będzie od 1 stycznia 2020 r.

Wzrost opłat za gospodarowanie odpadami to kwestia, z którą mierzą się w tej chwili wszystkie samorządy w Polsce. Pomimo systematycznego wzrostu kosztów systemu gospodarki śmieciowej, przez ostatnie 3 lata, udawało nam się uniknąć podwyżek. Niestety, ze względu na niezależne od nas czynniki zewnętrzne, nie jest to dłużej możliwe. Gminy mają bowiem niewielki wpływ na zmniejszanie kosztów funkcjonowania systemu – nie możemy zmniejszyć ani ilości frakcji selektywnie zbieranych odpadów, ani częstotliwości odbioru odpadów. System gospodarowania odpadami komunalnymi z mocy prawa musi być systemem samofinansującym się - gmina nie może do niego dokładać, ani na nim zarabiać. Oznacza to, że opłaty pobierane od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady, muszą pokryć wszystkie koszty działania systemu.
Dokonaliśmy drobiazgowej kalkulacji kosztów systemu, zgodnie z wymogami ustawowymi, uwzględniając przy tym: koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Wynika z niej, że aż 84% wszystkich kosztów stanowią opłaty za odbiór, transport i zagospodarowanie, czyli odzysk, recykling i unieszkodliwienie odpadów. Pozostałe 16% to tak naprawdę koszty znikome, z czego: 8,5% to koszty obsługi systemu, 4,2% koszty związane z utrzymaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 2% koszty związane z wyposażeniem mieszkańców w pojemniki, a 1,3% koszty związane z akcją edukacyjną.
Wykonana przez nas kalkulacja uwzględnia również wzrost wynagrodzenia firmy odpowiedzialnej za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Psary, który spowodowany jest wzrostem tzw. opłaty marszałkowskiej, czyli opłaty środowiskowej, stanowiącej podatek nakładany na każdą tonę pozostałości powstałych po przetworzeniu odpadów zmieszanych, umieszczonych na składowisku. Opłata marszałkowska wzrasta ze 170 zł w 2019 r. do 270 zł w roku 2020, czyli aż o 59%.
Znowelizowane przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie pozostawiają wątpliwości co do tego, że każdy mieszkaniec ma obowiązek selektywnie zbierać wytworzone przez siebie odpady komunalne. Potwierdza to chociażby zlikwidowanie w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, możliwości wyboru czy segreguję odpady czy nie prowadzę selektywnej zbiórki odpadów. W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, rada gminy miała także obowiązek uchwalić nową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Gminy Psary na wniosek Wójta Gminy Psary, jeżeli właściciel nieruchomości nie będzie zbierał odpadów w sposób selektywny zostanie obciążony miesięczną opłatą wynoszącą 68 zł od osoby.

Informujemy, że zmiana wysokości stawki nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów, jak również nie powoduje zmiany terminu i sposobu płatności, ani zmiany numeru indywidualnego konta bankowego. Pozostali właściciele nieruchomości, którzy deklarowali zbiórkę nieselektywną odpadów są zobowiązani do złożenia nowych deklaracji.
Właściciele nieruchomości, którzy dokonali wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc styczeń 2020 r. i/lub kolejne miesiące w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę opłaty, zobowiązani są dokonać dopłaty wynikającej z podwyższenia stawki.

Usługi dodatkowe:

Formularz zamówienia usług dodatkowych

07 czerwiec 2018

W Polsce od 2013 r. obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, który ma zapewnić większy porządek w gminie oraz lepszą segregację odpadów. Recykling jest znaną na całym świecie metodą ochrony środowiska naturalnego. Segregacja śmieci i późniejsze odzyskiwanie z nich surowców zapobiega przepełnianiu się składowisk, ogranicza emisję szkodliwych związków do atmosfery, chroni drzewa oraz zmniejsza zanieczyszczenia wód gruntowych.

Prowadzenie selektywnej zbiórki przynosi również korzyści finansowe, ponieważ koszt odbioru i zagospodarowania 1 tony odpadów segregowanych jest znacznie niższy, niż w przypadku 1 tony odpadów zmieszanych. Słowem segregacja się opłaca.

W związku z pojawiającymi się pytaniami jak prawidłowo postępować z odpadami komunalnymi w gminie Psary, powstał informator, który ułatwi mieszkańcom poprawną segregację. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z jego treścią.

INFORMATOR DOTYCZĄCY SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PSARY

 W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, która obowiązuję od dnia 06.09.2019 r. ulegają zmianie obowiązki w zakresie terminu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zamieszkanie na nieruchomości mieszkańca lub jego wyprowadzenie się, narodziny dziecka, zgon mieszkańca oraz inne zdarzenia mające wpływ na wysokość zobowiązania z tytułu opłaty), właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (w związku z powyższym np. deklaracje za miesiąc wrzesień należy składać do 10 października i analogicznie w miesiącach następnych).
Zgodnie z artykułem 6m ust. 4 ucpg właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny.
Wyjątkiem od powyższej reguły jest złożenie deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania w związku ze śmiercią mieszkańca. Wówczas nową deklarację należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
W przypadku zakończenia zamieszkiwania np. w związku ze sprzedażą nieruchomości lub zakończeniem umowy najmu, należy złożyć deklarację, a jako powód jej złożenia wskazać „wygaśnięcie obowiązku”. W takiej deklaracji nie wskazuje się kwoty do zapłaty.
Zmiana nie dotyczy obowiązku złożenia pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W tym przypadku nadal pozostaje termin 14–dniowy termin zgłoszenia zamieszkiwania na danej nieruchomości.
Istotną zmianą w dotychczas obowiązujących przepisach jest wprowadzenie przepisów karnych za niedopełnienie obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości podlega wówczas karze grzywny wymierzanej na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.


 

Lista dokumentów / aktów prawnych regulujących system gospodarowania odpadami w gminie: