XLII - Sesja Rady Gminy Psary

Psary,dnia 19.06.2018 r.

RADA GMINY PSARY
42-512 PSARY, ul. Malinowicka 4


Uprzejmie zawiadamiam,
że XLII - Sesja Rady Gminy Psary,
odbędzie się dnia 27 czerwca 2018 r. o godz. 14:00
w Ośrodku Kultury w Dąbiu


Porządek obrad XLII Sesji Rady Gminy Psary przedstawia się następująco:
1) Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Przyjęcie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Gminy Psary.
4) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
5) Informacja z działalności Wójta Gminy Psary w okresie międzysesyjnym.
6) Podjęcie uchwał Rady Gminy Psary w sprawie:
1. Przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Psary”.
2. Rozpatrzenia skargi Pana J.S.
3. Ustalenia wysokości wynagrodzenia Pana Tomasza Sadłonia – Wójta Gminy Psary.
4. Zmiany uchwały Nr XL/483/2018 Rady Gminy Psary z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/309/2017 z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych na realizację projektu „Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary” zmienionej uchwałą nr XXXI/357/2017 z dnia 21 czerwca 2017r. i uchwałą Nr XXXVI/446/2018 z dnia 31 stycznia 2018r.
5. Zmiany Uchwały Nr XIII/134/2011 Rady Gminy Psary z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/373/2017 Rady Gminy Psary z dnia 31 sierpnia 2017r. i Uchwałą Nr XXXIX/471/2018 Rady Gminy Psary z dnia 28 marca 2018r.
6. Zmiany Uchwały Nr XXXII/376/2017 Rady Gminy Psary z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie gminnego bonu żłobkowego.
7. Zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych i zespołach szkolno – przedszkolnych oraz zasad zwolnień z realizacji tych zajęć.
8. Zmiany Uchwały Nr VIII/80/2011 Rady Gminy Psary z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Psary.
9. Zmian w budżecie gminy na 2018r.
10. Zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Psary na II półrocze 2018r.
11. Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2018r.
12. Zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na II półrocze 2018r.
13. Zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Środowiska na II półrocze 2018r.
7)Interpelacje i zapytania.
8)Wolne wnioski.
9)Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Psary
/-/ Jacenty Kubica