aktualnie przeglądasz: Strona główna » Gmina Psary » Aktualność

XXXI Sesja Rady Gminy Psary

14.06.2017

                                            Psary, dnia 13.06.2017r.

RADA GMINY PSARY
42-512 PSARY, ul. Malinowicka 4

 

Uprzejmie zawiadamiam, że XXXI - Sesja Rady Gminy Psary,
odbędzie się dnia 21 czerwca 2017r. o godz. 14:00 w Ośrodku Kultury w DąbiuPorządek obrad XXXI Sesji Rady Gminy Psary przedstawia się następująco: 


1) Otwarcie obrad  i stwierdzenie prawomocności obrad.


2) Przyjęcie porządku obrad.


3) Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy Psary.


4) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.


5) Informacja z działalności Wójta Gminy Psary w okresie międzysesyjnym.


6) Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Psary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.


7)  Podjęcie uchwał Rady Gminy Psary w sprawie:


     1. Rozpatrzenia pisma z dnia 10.05.2017r. od Dyrektora Muzeum Zagłębia w Będzinie.


     2. Zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Psary na II półrocze 2017r.


     3. Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2017r.


     4. Zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na II półrocze 2017r.


     5. Zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Środowiska na II półrocze 2017r.


     6. Zmiany Uchwały Nr XXX/335/2017 Rady Gminy Psary z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r. oraz zmian w budżecie gminy na 2017 r.


     7. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary.


     8. Zmiany Uchwały Nr III/13/2014 Rady Gminy Psary z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Gminy Psary, Wiceprzewodniczących Rady i Radnych.


     9. Zmiany Uchwały Nr XXVIII/208/2009 Rady Gminy Psary z dnia 28.01.2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Psary.


    10.  Przejęcia przez Szkołę Podstawową w Psarach, ul. Szkolna 32 mienia, wierzytelności i zobowiązań oraz dokumentacji Gimnazjum im. marsz. Józefa Piłsudskiego w Psarach z siedzibą w Psarach, ul. Szkolna 32.


    11. Wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat lokalu użytkowego mieszczącego się  w budynku byłej szkoły w Malinowicach, stanowiącego własność Gminy Psary na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.


   12. Uchylenia Uchwały nr XXIV/261/2016 Rady Gminy Psary z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Gminy Psary.


   13.  Zmiany Uchwały nr XLVIII/395/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28 października 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Psary.


   14. Zmiany Uchwały nr XLVII/369/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Malinowice.


   15. Przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Gminy Psary.


   16. Zmiany Uchwały Nr XVII/187/2016 Rady Gminy Psary z dnia 23 marca 2016r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi.


   17. Zmiany Uchwały nr XXVIII/308/2017 z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych na realizację projektu „Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Psary”.


   18. Zmiany Uchwały nr XXVIII/309/2017 z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych na realizację projektu „Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary”.  


   19. Zmiany Uchwały Nr XXV/274/2016 Rady Gminy Psary z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Psary.


  20. Zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.  


  21. Zmiany uchwały nr XXVI/294/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w ramach programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Psary - etap I" oraz zmiany uchwały nr XXVIII/320/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie budowy wodociągów na terenie Gminy Psary.


8)  Interpelacje i zapytania.

9)  Wolne wnioski

10)  Zakończenie obrad.    


                                                    Przewodniczący Rady Gminy Psary
                                                      /-/ Jacenty Kubica  
Wróć