aktualnie przeglądasz: Strona główna » Gmina Psary » Aktualność

Powstaje uzupełniający projekt budowlany Centrum Edukacji Ekologicznej w Górze Siewierskiej

12.09.2017

W Górze Siewierskiej na Osiedlu Czerwony Kamień powstanie Centrum Edukacji Ekologicznej, które będzie częścią projektu „Zagłębiowskiego Parku Linearnego” rewitalizującego obszar doliny Przemszy i Brynicy. Przedsięwzięcie to ma zostać sfinansowane ze środków unijnych.

Centrum Edukacji Ekologicznej powstanie na obszarze ok. 1,7 ha i projektowane jest tak, by stało się miejscem rekreacyjnym dla mieszkańców. Dlatego też będzie tu ścieżka rowerowa, ścieżki piesze i pieszo-dydaktyczne, obiekty małej architektury oraz plac zabaw ze ścieżką sensoryczną, tyrolką i urządzeniami przybliżającymi dzieciom procesy zachodzące w atmosferze. Głównymi jednak elementami tego miejsca i największymi jego atrakcjami będzie budynek z wystawą oraz wieża widokowa.

Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej jest przedsięwzięciem uzupełniającym do projektu zrealizowanego w ramach „Zagłębiowskiego Parku Linearnego”, czyli wspólnej inicjatywy miast położonych w dolinie rzek Przemszy i Brynicy. Gmina Psary, jako jedyna gmina wiejska, uczestniczyła w projekcie wspólnie z gminami: Będzin, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Sławków, Siewierz oraz z organizacjami pozarządowymi z terenów tych miast.

Celem projektu było wypracowanie w ramach konsultacji społecznych wizji zagospodarowania  przestrzeni publicznych, a środki na jego realizację były dofinansowanie w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG.

Dzięki temu wyżej wymienione gminy pozyskały środki finansowe na zlecenie opracowania dokumentów koncepcyjnych i wykonawczych zagospodarowania terenów zielonych.

W ramach projektu gmina Psary pozyskała dokumentację projektową pn. „Zagospodarowanie terenu w Górze Siewierskiej, polegające na budowie ścieżek, placu zabaw, obiektów małej architektury oraz oświetlenia”, którą wykonało Biuro Projektowe „Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o.o.” wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę. Dokumentacja projektowa obejmuje m.in. wieżę widokową, ścieżki, oświetlenie terenu.

Na potrzeby projektu gmina Psary opracowała także Projekt Koncepcyjny Centrum Edukacji Przyrodniczej i Regionalnej autorstwa Państwa Marii i Michała Augustyniaków.

Kolejnym etapem zmierzającym do ukończenia prac projektowych nad Centrum Edukacji Ekologicznej jest opracowanie dokumentacji obejmującej w szczególności: projekt budynku centrum wraz z kompletnym wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu wokół niego.

Opracowanie to zlecono firmie AMAYA ARCHITEKCI z siedzibą w Katowicach i ma zostać ukończone do 31.10.2017 r.

Po uzyskaniu kompletnej dokumentacji projektowej, w skład której będzie wchodził projekt wieży w ramach „Zagłębiowskiego Parku Linearnego” oraz projekt wykonany przez firmę AMAYA, gmina Psary złoży wniosek o dofinansowanie projektu do końca marca 2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Projekt gminy będzie się ubiegał o dofinansowanie z EFRR w wysokości ok. 2,8 mln zł. Jeśli gmina pozyska dofinansowanie, to w 2019 r. odbędzie się przetarg na wykonanie tej inwestycji.

Zgodnie z założeniami projektowymi i koncepcyjnymi wieża widokowa w Górze Siewierskiej będzie miała wysokość 15 m. Jej konstrukcja nośna wykonana zostanie ze stali, a obudowa z drewna. Ze szczytu wieży, podziwiać będzie można panoramę Zagłębia wraz z częścią Śląska.

Z kolei budynek ze stałą wystawą będzie pełnił rolę edukacyjną. Wystawa rozpoczynać się będzie już w holu głównym infografiką wraz z mapą obiektu i całego terenu.

W pierwszej sali zaprezentowana będzie przyroda z podziałem na jej główne elementy. Zostanie w niej przedstawione Słońce jako źródło życia na Ziemi i Ziemia jako źródło życia dla ludzi. Elementami wystawy będą m.in. miejsca do wyświetlania filmów, stanowiska z mikroskopami, gabloty z lupami oraz makiety i plansze.

Sala druga zostanie podzielona na dwie części. Zwiedzający będą wchodzić najpierw tam, gdzie pokazane zostaną negatywne skutki działalności człowieka, czyli zanieczyszczenie powietrza, efekt cieplarniany, dziura ozonowa, kwaśne deszcze, smog, zanieczyszczenie wody czy nadprodukcja odpadów. W drugiej części zostanie przedstawiona makieta ekomiasta, gdzie zaprezentowane będą źródła energii, osiedla pasywne czy czerpanie energii z ziemi. W obydwu częściach sali będą drzwi do kolejnego pomieszczenia. Będzie to instalacja pt.: „Którą drogę wybierzesz?” Jedne drzwi poprowadzą do „brudnego świata”, a drugie do „czystego świata”.

W sali trzeciej zostaną zaprezentowane technologie ekologiczne, które można zastosować we własnych domach oraz technologie odnawialnych źródeł energii. Na wystawie będzie można zobaczyć makietę domu pasywnego, baterię solarną napędzającą kolejkę, korbkę do kręcenia podłączoną do żarówki LED oraz wiatrak poruszający turbinę. Sala czwarta natomiast wyposażona będzie w ekran, rzutnik oraz stoły i krzesełka z pulpitami. W holu będzie wystawa poświęcona gminie Psary z jej podziałem administracyjnym, ukształtowaniem terenu, cennymi obszarami przyrodniczymi, florą regionalną. Będzie tu także miejsce do wyświetlania filmów multimedialnych, budka do wyświetlania filmów w formie małej biblioteki cyfrowej oraz prezentacja obrazująca, jak gmina wprowadza wartości ekologiczne i przyrodnicze w życie. Red.

Wróć